Вътрешен одит

Статут на Звено за вътрешен одит в Община Сунгурларе 10 Октомври 2022
Съобщение за класиран кандидат 05 Септември 2022
Протокол за системата за определяне на резултатите на кандидатите в конкурса за длъжността "Вътрешен одитор" 01 Септември 2022
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Вътрешен одитор 25 Август 2022
Обявяване на конкурс за длъжността Вътрешен одитор в Община Сунгурларе 08 Август 2022
Вътрешни правила за прилагане на Кодекса за поведение на служителите в Общинска администрация 03 Февруари 2022
СФУК 03 Декември 2021
Система на двойния подпис 03 Декември 2021
Процедура по УПП на проекти 03 Декември 2021
Кодекс за поведение на ОА 03 Декември 2021
Вътрешни правила за ПК 03 Декември 2021
Вътрешни правила за БП 03 Декември 2021
Стратегия за управление на риска за период 2021-2023г. в Община Сунгурларе 20 Август 2021
Вътрешни правила на Звено по Вътрешен одит при Община Сунгурларе 30 Юни 2021
Етичен кодекс на вътрешните одитори 21 Април 2006