Заповеди на Кмета на Община Сунгурларе

  Дата   Относно
420   17.07.2024г.   Забрана за ползването на питейна вода за напояване и поливане, както и за миене на МПС
416   12.07.2024г.   Определяне режим на водоподаването в с. Ведрово
400   08.07.2024г.   Провеждане на таен търг за продажба на стояща дървесина на корен съгласно чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, на търговци от Обект № 2408/ЛФ 2024г.
Заповед № 400/08.07.2024г.
Условия за провеждане на търга
Декларация по реда на чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата
Декларация по чл. 52, ал. 6 от Наредбата
Заявление за участие
Ценово предложение
Договор (проект)
383   26.06.2024г.   Определяне на реда за събиране на средствата по списъците за снабдяване с дърва за огрев за отоплителен сезон 2024 - 2025г.
317   27.05.2024г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Климаш
289   16.05.2024г.   Образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Сунгурларе
288   16.05.2024  

ВЪВ ВРЪЗКА : С изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България публикувани в №.бр.З2 от 09.04.2024г.и НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 44 ал.2 и ал. 1 т.4 и т.8 от ЗМСМА,чл. 18 от Изборния кодекс.

287   16.05.2024г.   Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
261   08.05.2024г.   Откриване на процедура за отдаване под наем на терен - публична общинска собственост
235   30.04.2024г.   Определяне на началото и реда на предизборната кампания
215   17.04.2024г.   Определяне на 02 май 2024г. за неучебен ден
186   10.04.2024г.   Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от РБългария и за народни представители на 9 юни 2024г.
183   08.04.2024г.   Протокол от проведено заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед 162/26.03.2024г. (Обект 2404)
182   08.04.2024г.   Протокол от проведено заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед 163/26.03.2024г. (Обект 2403)
181   08.04.2024г.   Протокол от проведено заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед 164/26.03.2024г. (Обект 2402)
180   08.04.2024г.   Протокол от проведено заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед 162/26.03.2024г. (Обект 2401)
185   10.04.2024г.   Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе
165   26.03.2024   Обявяване калсиране на участниците,за извършване на услугата маркиране на дървесина за обект 2401
164   26.03.2024   Обявяване калсиране на участниците,за извършване на услугата маркиране на дървесина за обект 2403
163   26.03.2024   Обявяване калсиране на участниците,за извършване на услугата маркиране на дървесина за обект 2402
162   26.03.2024   Обявяване калсиране на участниците,за извършване на услугата маркиране на дървесина за обект 2404
151   21.03.2024г.   Обявяване на конкурс за длъжноста Вътрешен одитор
Заповед Кмета на Община Сунугрларе за обявяване на конкурс за длъжноста Вътрешен одитор
Обявление
118   07.03.2024г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране и сортиментиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2404"
Заповед
Условия
Декларация
Заявление
Ценово предложение
Договор
117   07.03.2024г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране и сортиментиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2403"
Заповед
Условия
Декларация
Заявление
Ценово предложение
Договор
116   07.03.2024г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране и сортиментиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2402"
Заповед
Условия
Декларация
Заявление
Ценово предложение
Договор
115   07.03.2024г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране и сортиментиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2401"
Заповед
Условия
Декларация
Заявление
Ценово предложение
Договор
099   01.03.2024г.   Заповед за насрочване на публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Лозарево
093   26.02.2024г.   Заповед за изменение и допълнение на Заповед 51 от 01.02.2024г. относно забраняване пашата на селскостопански животни в отдели, подотдели и поляни общински горски територии
089   23.02.2024г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в с. Дъбовица
088   23.02.2024г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в с. Камчия
057   06.02.2024г.   Утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, получени по стандарти за делегираните от държавата дейности във функция "Образование" за 2024 година и Правила за разпределение на средствата по формулите
Заповед
Формули за разпраделение на средствата
Правила за разпраделение на средствата
051   01.02.2024г.   Забраняване пашата на селскостопански животни в отдели, подотдели и поляни общински горски територии на територията на община Сунгурларе по землища съгласно приложен списък
Приложение
044   30.01.2024г.   Обявяване на конкурс за длъжността "Ст. юрисконсулт" в общинска администрация Сунгурларе
Обява
Заповед на Кмета на Община Сунгурларе за обявяване на конкурс
Заявление за участие в конкурс
Декларация
040   29.01.2024г.   Заповед за продължаване на снабдяването с дърва за огрев на правоимащите лица
020   16.01.2024г.   Утвърдени образци на декларации по ЗПК
Декларация за несъвместимост

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства
002   08.01.2024г.   Протокол от проведено заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Запевед 667/21.12.2023г.
667   21.12.2023г.   Класиране на участниците за таен търг за продажба на стояща дървесинана корен от Обект № 2307/ЛФ 2023г.
632   04.12.2023г.   Провеждане на таен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2307/ЛФ 2023г.
Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто-договор
603   20.11.2023г.   Заповед за опрделяне на реда за търговията и употребата на пиротехнически изделия
591   14.11.2023г.   Определяне на реда за събиране на средствата по списъците за снабдяване с дърва за огрев за отоплителен сезон 2023 - 2024г.
590   14.11.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
586   14.11.2023г.   Издаване на разрешения за отсичане и изкореняване на дървета и лозя в земеделски имоти
564   31.10.2023г.   Определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2024г.
540   16.10.2023г.   Образуване на подвижни избирателни секции (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания
534   10.10.2023г.   Образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК) за гласуване на избиратели с трайни увреждания
529   09.10.2023г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост
522   03.10.2023г.   Определяне на секции за избиратели със затруднения в придвижването
518   29.09.2023г.   Забраняване продажбата и сервирането на алкохол за времето от 20:00ч. на 28.10.2023г. до 08:00ч. на 30.10.2023г.
516   27.09.2023г.   Определяне на пространствена изолация от 2 000м. в съответствие с технологичните норми по отношение на семепроизводни полета за производство на хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Дъбовица
502   19.09.2023г.   Начало и ред за провеждане на предизборната кампания
462   01.09.2023г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост в с. Климаш
458   30.08.2023г.   Заповед за определяне на места за обяявване и публикуване на избирателни списъци
438   21.08.2023г.   Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на седствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, получени по стандарти за делегираните от държавата дейности във функция "Образование" за 2023 година и Правила за разпределяне на средствата по формулите
Информация за разпределението на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование" по звена и по компоненти на формулите за 2023г. в Община Сунгурларе, област Бургас
408   08.08.2023г.   Образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе
397   01.08.2023г.   Ограничаване ползването на питейна вода в с. Ведрово
393   28.07.2023г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терени - публична общинска собственост
389   21.07.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок за ползване 5 стопански години в землищата на с. Манолич и с. Съединение
388   21.07.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок за ползване 5 стопански години в землищата на с. Скала, с. Чубра, с. Завет и с. Камчия
387   21.07.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок за ползване 10 стопански години в землището на с. Вълчин
386   21.07.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок за ползване 5 стопански години в землищата на с. Вълчин, гр. Сунгурларе и с. Везенково
376   19.07.2023г.   Ограничаване ползването на питейна вода в с. Завет
359   11.07.2023г.   Отмяна на насрочените със Заповеди № 329, 330, 331 и 332 процедури за провеждане на публични търгове
343   03.07.2023г.   Определяне начина за организацията по събирането на средствата по списъците за снабдяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2023 - 2024г.
332   23.06.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд
331   23.06.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд
330   23.06.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд
329   23.06.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд
310   14.06.2023г.   Забраняване брането на липов цвят и деформиране на дървета на територията на община Сунгурларе
299   07.06.2023г.   Заповед за извършване на дезакаризация
График за обработка срещу кърлежи по населени места за м. Юни
246   15.05.2023г.   Обявяване на участника, класиран на първо място в процедура по продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с. Камчия, общ. Сунгурларе
165   21.03.2023г.   Забраняване продажбата и сервирането на алкохол за времето от 20:00ч. на 01.04.2023г. до 08:00ч. на 03.04.2023г.
153   17.03.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд
149   13.03.2023г.   Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на документите, предоставени от участника, определен за изпълнител на дейността "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2303"
148   13.03.2023г.   Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на документите, предоставени от участника, определен за изпълнител на дейността "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2302"
147   13.03.2023г.   Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на документите, предоставени от участника, определен за изпълнител на дейността "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2301"
143   09.03.2023г.   Обявяване класирането на участниците за извършване на услугата "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2303"
142   09.03.2023г.   Обявяване класирането на участниците за извършване на услугата "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2302"
141   09.03.2023г.   Обявяване класирането на участниците за извършване на услугата "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2301"
137   08.03.2023г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на имот – публична общинска собственост в с. Манолич
136   08.03.2023г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терен – публична общинска собственост в гр. Сунгурларе
114   27.02.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповед
Обява
109   23.02.2023г.   Определяне на условията и реда за произвеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023г.
092   15.02.2023г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране и сортиментиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2303"
Заповед
Условия
Декларация
Заявление
Ценово предложение
Договор
091   15.02.2023г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране и сортиментиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2302"
Заповед
Условия
Декларация
Заявление
Ценово предложение
Договор
090   15.02.2023г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране и сортиментиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2301"
Заповед
Условия
Декларация
Заявление
Ценово предложение
Договор
072   08.02.2023г.   Забраняване пашата на селскостопански животни в отдели, подотдели и поляни - общински горски територии съгласно утвърден списък от ОГТ и ДГС
Заповед
Приложения
063   02.02.2023г.   Определяне на местата за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г.
062   02.02.2023г.   Заповед на Кмета на Община Сунгурларе за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за Народно събрание на 2.4.2023г.
006   03.01.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в община Сунгурларе
005   03.01.2023г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе
623   06.12.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Подвис
604   25.11.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост
591   18.11.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост
582   16.11.2022г.   Забраняване на търговията и употребата на пиротехнически изделия
577   11.11.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Лозица, община Сунгурларе
576   10.11.2022г.  

Определяне на пространствена изолация от 2 000м. в съответствие с технологичните норми по отношение на семепроизводни полета за производство на хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Везенково

Схеми на площите за хибриден слътнчоглед по масиви в землище Бероново и Везенково

575   10.11.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд
558   31.10.2022г.   Определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2023г.
542   24.10.2022г.   Заповед за ограничаване на потреблението на вода и снабдяването с вода на с. Пчелин
497   27.09.2022г.   Забраняване продажбата и сервирането на алкохол за времето от 20:00ч. на 01.10.2022г. до 08:00ч. на 03.10.2022г.
493   26.09.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
449   09.09.2022г.   Насрочване на публичен търг за отдаване под наем на помещение в гр. Сунгурларе
424   26.08.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на нидвижими имоти частна общинска собственост
422   26.08.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост
419   26.08.2022г.   Определяне на условията и реда за произвеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.
396   17.08.2022г.   Въвеждане на режимно водоснабдяване в с. Есен, община Сунгурларе
379   15.08.2022г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в с. Дъбовица
374   09.08.2022г.   Забраняване брането на зелено грозде и плодове шипка в земеделски земи - частна собственост, както и на зелени орехи от дървета, намиращи се на територията на община Сунгурларе
370   08.08.2022г.   Определяне местата за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.
369   08.08.2022г.   Образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе
346   26.07.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Дъбовица и с. Грозден
344   25.07.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Ведрово, с. Завет, с. Босилково, с. Съединение и с. Есен
343   25.07.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Манолич и с. Пчелин
342   25.07.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Везенково
340   25.07.2022г.   Обявяване на конкурс за длъжността "Вътрешен одитор" в Община Сунгурларе
339   25.07.2022г.   Определяне на длъжността "Вътрешен одитор" в Общинска администрация Сунгурларе за заемане по служебно правоотношение
329   20.07.2022г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на имот - публична общинска собственост в Музеен комплекс по лозаро-винарство в гр. Сунгурларе
318   06.07.2022г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терен – частна общинска собственост в с. Велислав
293   22.06.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Съединение и гр. Сунгурларе
286   17.06.2022г.   Откриване на процедура за отдаване под наем на терен - публична общинска собственост в местността "Ичмята"
277   16.06.2022.г  

На основание чл. 44,ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ВМСМА/, чл. 19, ал.3 и чл. 23, ал.2 от Наредба№4 от 20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда и във връзка с необходимостта от опрелеляне и актуализиране на работните заплати на директорите на общинските детски градини.

254   06.06.2022.г.   На основание:чл.44,ал.2 от ЗМСМА.Във връзка за закона за лечебните растения.
238   25.05.2022г.   Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване,за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 стопански години с начало стопанската 2022/2023 год.както следва:В землището на с. ДЪБОВИЦА 8313.
237   25.05.2022г.    Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване,за отдаване под наем на земелелски имоти от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 стопански години с начало стопанската  2022/2023 год. както следва:В землишето на с. ГРОЗДЕН 17909.
236   25.05.2022г.    Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване,за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 стопански години с начало стопанската 2022/2023 год.както следва :В землището на с. КАМЧИЯ 36004.
235   25.05.2022г.   Откриване процедура за провеждане на публичен -търг- с Явно наддаване,за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 стопански години с начало стопанската 2022/2023 год. както следва :В землището на с. ВЕДРОВО: 10313.
234   25.05.2022г.   Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддававане,за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 стопански години с начало стопанската 2022/2023 год. както следва: В землището на с. ПЧЕЛИН 58857.
233   25.05.2022г.   Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване,за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 стопански години с начало столанската 2022/2023 год. как-то следва:В землището на с. МАНОЛИЧ 47096.
232   25.05.2022г.   Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 стопански години с начало стопанската 2022,2023 год. както следва :в землището на с. ВЕЗЕНКОВО 10327
203   09.05.2022г.   Обявяване класирането на участниците за извършване на услугата "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2204"
202   09.05.2022г.   Обявяване класирането на участниците за извършване на услугата "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2203"
201   09.05.2022г.   Обявяване класирането на участниците за извършване на услугата "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2202"
200   09.05.2022г.   Обявяване класирането на участниците за извършване на услугата "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2201"
165   19.04.2022г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терен – частна общинска собственост
158   15.04.2022г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2204"
Заповед
Документация
157   15.04.2022г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2203"
Заповед
Документация
156   15.04.2022г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2202"
Заповед
Документация
155   15.04.2022г.   Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейността "Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе - Обект 2201"
Заповед
Документация
145   04.04.2022г.   Определяне начина на организацията по събирането на средстната и списъците за снабдяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022 - 2023г.
133   31.03.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
049   03.02.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
048   03.02.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
044   01.02.2022г.   Заповед за класиране на търг с тайно наддаване
036   25.01.2022г.   Заповед за временно прекратяване на учебния процес в учебните заведения на територията на общината
035   24.01.2022г.   Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе
028   18.01.2022г.   Заповед за преустановяване работата на детските градини
026   17.01.2022г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл. Бургас
024   17.01.2022г.   Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе от 18.01.2022г. до 28.01.2022г.
         
646   31.12.2021г.   Заповед за продажба на дървесина на корен
645   29.12.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Грозден, община Сунгурларе
643   23.12.2021г.   Определяне на реда за издаване на разрешителни по ЗОСИ
624   09.12.2021г.   Определяне на пространствена изолация в землището на с. Бероново
603   25.11.2021г.   Одобряване на Проект за изменение на ПР за УПИ I71 и II70 квартал 15 ПУП с. Скала
Проект за изменение на ПР за УПИ I71 и II70 квартал 15 ПУП с. Скала
Съобщение до наследниците на Радка Стойнова
598   22.11.2021г.   Заповед за определяне на условията за търговия и употреба на пиротехнически средства
590   16.11.2021г.   Заповед на Кмета на Община Сунгурларе за събиране и предаване на хартиените отпадъци
569   04.11.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
566   02.11.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
564   02.11.2021г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост
562   01.11.2021г.   Заповед за забрана на продажбата и сервирането на алкохол на 15.11.2021г.
559   29.10.2021г.   Определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2022г.
544   20.10.2021г.   Образуване на подвижна избирателна секция за избиратели с трайни увреждания
533   04.10.2021г.   Определяне на реда и условията за провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г.
501   16.09.2021г.   Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите на ПВР и народни представители
500   16.09.2021г.   Образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе
482   04.09.2021г.   Допълнение към Заповед № 478/03.09.2021г.
478   03.09.2021г.   Обявяване началото на гроздобера за Община Сунгурларе
430   20.08.2021г.   Заповед за утвърждаване на Стратегия за управление на риска за период 2021-2023г. в Община Сунгурларе
Стратегия
409   12.08.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок за ползване 5 стопански години
387   05.08.2021г.   Определяне на площадки за събиране на едрогабаритни, строителни и растителни отпадъци от домакинствата на територията на община Сунгурларе
383   04.08.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе
378   29.07.2021г.   Разделно събиране на отпадъците от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на община Сунгурларе
342   12.07.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в землището на с. Манолич
328   06.07.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе
326   06.07.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в землището на с. Пчелин
325   02.07.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Подвис 56959
324   02.07.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Завет 30051
313   01.07.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в землището на с. Камчия
309   28.06.2021г.   Утвърждаване на Вътрешни правила на Звеното по "Вътрешен одит" в Община Сугурларе
308   28.06.2021г.   Забраняване продажбата и сервирането на алкохол в заведенията за обществено хранене, кафенета и кафета за времето от 20:00ч. на 10.07.2021г. до 08:00ч. на 12.07.2021г.
306   28.06.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Терзийско 72299
305   28.06.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Велислав 76056
304   28.06.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Везенково 10327
303   28.06.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Дъбовица 83137
302   28.06.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд в землището на град Сунгурларе 70247
268   10.06.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл. Бургас
259   08.06.2021г.   Начало и ред за провеждане на предизборната кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.
255   01.06.2021г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на имот - частна общинска собственост
227   12.05.2021г.   Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за избиране на народни представители
226   12.05.2021г.   Образуване на избирателни секции на територията на Община Сунгурларе
200   22.04.2021г.   Обявяване класирането на участниците в конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с маркиране на насаждения и дървета за сеч от Обект № 2103/ЛФ 2021г.
182   08.04.2021г.   Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен за изпълнител на комплекс от дейности в Обект 2102
Обявяване класирането на участниците за извършване на комплекс от дейности за Обект 2102
181   08.04.2021г.   Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен за изпълнител на комплекс от дейности в Обект 2101
Обявяване класирането на участниците за извършване на комплекс от дейности за Обект 2101
175   06.04.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
158   29.03.2021г.   Забраняване продажбата и сервирането на алкохол в заведенията за обществено хранене, кафенета и кафета за времето от 20:00ч. на 03.04.2021г. до 08:00ч. на 05.04.2021г.
157   26.03.2021г.   Определяне начина за организацията по събирането на следствата и списъците за снабдяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2021 - 2022г.
156   26.03.2021г.   Провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно и по реда на чл. 49, ал. 1, т. 5 от Наредбата, от Обект № 2013/ЛФ 2021г. на територията на Община Сунгурларе, включени в ГП 202г. на Община Сунгурларе
Заповед
Условия
Образци
Пректо-договор
155   15.03.2021г.   Прекратяване на Договор за наем на общински имоти № 252 от 27.07.2016г.
Съобщение
Известие
Заповед
141   18.03.2021г.   Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за извършване на комплекс от дейности за Обект 2102/ЛФ/2021г.
Заповед
Условия
Образци
Проекто-договор
140   18.03.2021г.   Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за извършване на комплекс от дейности за Обект 2101/ЛФ/2021г.
Заповед
Условия
Образци
Проекто-договор
132   15.03.2021г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на земеделски имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Терзийско, община Сунгурларе
130   12.03.2021г.   Преустановяване на посещенията на децата и служителите в детските заведения на територията на община Сунгурларе
119   01.03.2021г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
117   01.03.2021г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на имот - частна общинска собственост
115   01.03.2021г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост
112   01.03.2021г.   Начало и ред за провеждане на предизборната кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021г.
 55   10.02.2021г.   Утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, получени по стандарти за делегирани от държавата дейности във функция "Образование" за 2021 година и Правила за разпределяне на средствата по формулите
 49   08.02.2021г.   Обявяване на конкурс за длъжност "Старши юрисконсулт" в дирекция "Обща администрация"
Заповед
Обявление
 47   05.02.2021г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост
 45   03.02.2021г.   Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за избиране на народни представители
 44   03.02.2021г.   Образуване и утвърждаване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе
 37   29.01.2021г.   Утвърждаване на Харта на клиента и Стандарти за административно обслужване в Община Сунгурларе
 28   20.01.2021г.   Заповед за прекратяване на публичен търг за отдаване под наем на язовир в с. Съединение
 19   19.01.2021г.   Заповед за насрочване на публичен търг за отдаване под наем на язовир в с. Съединение
         
606   25.11.2020г.   Заповед за изменение на ПР за УПИ Х160, IV161 и IX159 квартал 39 ПУП с. Есен, обл. Бургас
Проект за изменение на ПР за УПИ Х160, IV161 и IX159 квартал 39 ПУП с. Есен, обл. Бургас
Съобщение до наследниците на Васил Тонев
597   17.11.2020г.   Регламентиране на търговията и употребата на пиротехнически средства на територията на община Сунгурларе
588   13.11.2020г.   Обявяване на участниците, класирани в процедура за продажба на провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Вълчин
587   13.11.2020г.   Обявяване на участниците, класирани в процедура за продажба на провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Завет
565   30.10.2020г.   Определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2021г.
560   27.10.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
559   27.10.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост
558   27.10.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
550   22.10.2020г.   Допълнение към Заповед № 549/21.10.2020г. относно въвеждане на предпазни мерки във връзка с повишения брой заболели от COVID-19
549   21.10.2020г.   Въвеждане на предпазни мерки във връзка с повишения брой заболели от COVID-19
547   20.10.2020г.   Възстановяване на нормален режим на водоподаване във всички населени места на територията на община Сунгурларе
537   19.10.2020г.   Обявяване на участниците, класирани на първите три места в процедура за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Подвис, община Сунгурларе, обявена със Заповед № 490/21.09.2020г.
Протокол
Заповед
525   12.10.2020г.   Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с маркиране на насаждения и дървета за сеч и по реда на чл. 49, ал. 1 от Наредбата от Обект 2009/ЛФ 2020г.
Заповед
Условия
Проекто-договор
Образци на документи
511   30.09.2020г.   Удължаване на срока за плащане и съставяне на списъци за доставка на дърва
506   28.09.2020г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Съединение, община Сунгурларе
499   28.09.2020г.   Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 69, ал. 1 от Наредбата, от Обект № 2008 - общинска горска територия - Община Сунгурларе, включен в ГП 2020г.
Заповед
Условия
Проекто-договор
Образци на документи
490   21.09.2020г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Подвис, община Сунгурларе
Заповед
Обява
---------
Протокол
Заповед № 537/16.10.2020г.
489   16.09.2020г.   Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Велислав, община Сунгурларе
482   15.09.2020г.   Обявяване началото на гроздобера за сортове Червен мискет и Ркацител
481   14.09.2020г.   Обявяване на конкурс за длъжността вътрешен одитор в Община Сунгурларе
Заповед
Обявление
Заявление
Декларация
466   04.09.2020г.   Обявяване началото на гроздобера в община Сунгурларе
463   02.09.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Обява за откриване на процедурата
461   31.08.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на имот - частна общинска собственост
437   18.08.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост в с. Подвис, община Сунгурларе
436   18.08.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе
434   17.08.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе
432   17.08.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Съединение, община Сунгурларе
415   03.08.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на демеделски имоти от общинския поземлен фонд
413   30.07.2020г.   Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Садово, община Сунгурларе
392   17.07.2020г.   Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Есен, община Сунгурларе
391   16.07.2020г.   Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Ведрово, община Сунгурларе
390   16.07.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд за срок на ползване 10 години от землището в с Терзийско и гр. Сунгурларе
382   16.07.2020г.   Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на теиторията на Община Сунгурларе от ОГТ от Обект 2006
381   16.07.2020г.   Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на теиторията на Община Сунгурларе от ОГТ от Обект 2007
361   06.07.2020г.   Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Костен, община Сунгурларе
359   06.07.2020г.   Провеждане на заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участниците, определени за изпълнтели на дейността: Търг с тайно наддаване за за предоставяне на сечище по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от от Наредбата от Обект 2005 на територията на Община Сунгурларе, открит със Заповед № 310/10.06.2020г. на Кмета на Община Сунгурларе след проведен таен търг на 20.06.2020г. и съгласно Заповеди № 349/29.06.2020г. на Кмета на Община Сунгурларе - за класиране
Протокол
358   03.07.2020г.   Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Вълчин, община Сунгурларе
352   30.06.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терен - частна общинска собственост
351   30.06.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терен - публична общинска собственост
349   29.06.2020г.   Обявяване на спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от Обект № 2005/ЛФ 2020г., открит със Заповед № 310/10.06.2020г.
348   26.06.2020г.   Провеждане на открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за извършване на комплекс от дейности за Обект 2007/ЛФ 2020г.
Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор
347   26.06.2020г.   Провеждане на открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за извършване на комплекс от дейности за Обект 2006/ЛФ 2020г.
Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор
345   26.06.2020г.   Протокол от заседание за разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите, подали документи за участие в търг с тайно наддаване за предоставяне на сечище по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект 2005, на територията на Община Сунгурларе, открит със Заповед № 310/10.06.2020г. на Кмета на Община Сунгурларе
342   24.06.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Съединение, общ. Сунгурларе
337   23.06.2020г.   Заповед за въвеждане на нови противоепидемични мерки
335   16.06.2020г.   Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе, считано от 00:00 часа на 21.06.2020 година до второ нареждане
329   16.06.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терен – публична общинска собственост
310   10.06.2020г.   Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от Обект № 2005/ЛФ 2020г.
Заповед
Проекто договор
Условия
Образци на документи
297   03.06.2020г.   Обявяване класирането на участниците, подали оферта за участие за сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване от горски територии - общинска собственост, включена в обект № 2001
Заповед
Протокол
291   02.06.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на телекомуникационни съоръжения
288   01.06.2020г.   Изменение на въведените противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе
278   28.05.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост
276   28.05.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терени – публична общинска собственост
271   22.05.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терен – публична общинска собственост
270   22.05.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терени – публична общинска собственост
207   22.04.2020г.   Провеждане на процедура за сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване, включена в обект № 2001
Заповед
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Документация
206   21.04.2020г.   Отмяна на т. 2 отЗаповед 197/06.04.2020г.
197   06.04.2020г.   Запвед за отмяна на търг
193   03.04.2020г.   Обявяване на спечелил конкурса за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 2003
192   03.04.2020г.   Обявяване на спечелил конкурса за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 2004
191   03.04.2020г.   Обявяване на спечелил конкурса за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 2002
181   27.03.2020г.   Отмяна на Заповед № 173/23.03.2020г.
180   27.03.2020г.   Удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе
174   23.03.2020г.   Утвърждаване на Устройствен правилник на Общинска администрация Сунгурларе мандат 2019 - 2023г.
Заповед
Устройствен правилник
173   23.03.2020г.   Забрана за използването на автомати за продажба на стоки, кафемашини и вендинг машини на територията на община Сунгурларе
168   21.03.2020г.   Връчване на предписания за поставяне под карантина на лица с настоящ/постоянен адрес на територията на община Сунгурларе
163   16.03.2020г.   Заповед за отмяна на всички процедури по провеждане на публични търгове
162   16.03.2020г.   Заповед за промяна и допълване на състава на Общински кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на CODIV-19 на територията на община Сунгурларе
161   15.03.2020г.   Промяна и допълване на Заповед № 160/14.03.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе
160   14.03.2020г.   Актуализиране на Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе
159   13.03.2020г.   Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе до 29.03.2020г.
158   13.03.2020г.   Сформиране на кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на CODIV-19 на територията на община Сунгурларе
156   13.03.2020г.   Обявяване на 13 Март за неучебен и неприсъствен ден за децата и учениците от всички училища и детски градини на територията на община Сунгурларе
153   11.03.2020г.   Отмяна на приема за граждани на всички структурни звена в Община Сунгурларе
151   10.03.2020г.   Забрана на посещенията и свижданията във всички институции за социални услуги от резидентен тип на територията на община Сунгурларе
147   10.03.2020г.   Забрана за провеждане на обществени мероприятия във връзка с провеждането на противоепидемични мерки относно регистрирани случаи на CODIV-19 на територията на области Габрово и Плевен
142   09.03.2020г.   Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 2002
Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто-договор
141   09.03.2020г.   Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 2003
Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто-договор
140   09.03.2020г.   Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 2004
Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто-договор
138   04.03.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на залесени територии от общинския поземлен фонд
134   04.03.2020г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на терени – публична общинска собственост
126   27.02.2020г.   Сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен чрез търг с тайно наддаване за обект № 2001
Заповед
Документация
Проекто-договор
Приложения
082   07.02.2020г.   Налагане на профилактични и ограничителни мерки по отношение на болестта "инфлуенца по птиците"
025   20.01.2020г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост
001   02.01.2020г.   Определяне на заместник на Кмета на Община Сунгурларе за времето от 03.01.2020г. до 13.01.2020г.
         
         
820   28.11.2019г.  

Регламентиране на търговията и употребата на пиротехнически средства на територията на община Сунгурларе

794   13.11.2019г.  

Забраняване на нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъци на територията на община Сунгурларе

761   30.10.2019г.  

Определяне на границите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2020г.

736   22.10.2019г.  

Класиране на участиците за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1918

Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на предоставените документи от участниците

735   22.10.2019г.  

Класиране на участиците за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1917

Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на предоставените документи от участниците

734   22.10.2019г.  

Класиране на участиците за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1916

Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на предоставените документи от участниците

733   22.10.2019г.  

Класиране на участиците за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1915

Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на предоставените документи от участниците

711   09.10.2019г.  

Забрана за продажбата и сервирането на алкохол по време на провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

702   03.10.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 1917

Заповед
Съдържание на документацията
Условия
Образци на документи
Проекто-договор

701   03.10.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 1916

Заповед
Съдържание на документацията
Условия
Образци на документи
Проекто-договор

700   03.10.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1915

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто-договор

699   03.10.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1918

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто-договор

685   26.09.2019г.  

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез директно възлагане на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Сунгурларе

676   20.09.2019г.  

Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост

673   20.09.2019г.  

Начало и ред за провеждане на предизборната кампания

646   13.09.2019г.  

Протокол за проверка редовността и съответствието на представените документи от участниците, определени за изпълнители на дейността за предоставяне на сечище в Обект 1914

659   17.09.2019г.  

Откриване на гроздоберната кампания

642   02.09.2019г.  

Обявяване на спечелилия търга с тайно наддаване за предоставяне на сечище в Обект 1914, открит със Заповед № 578/19.08.2019г. на Кмета на Община Сунгурларе

610   30.08.2019г.  

Обявяване началото на гроздобера в град Сунгурларе за сорта Пино Шардоне и Мускат Отонел

590   21.08.2019г.  

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез директно възлагане за доставка на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Сунгурларе

578   19.08.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци

Съдържание на документацията
Заповед
Условия за провеждане на търга
Образци на документи
Проекто договор
Приложения

577   19.08.2019г.  

Заповед за определяне на места за обяявване и публикуване на избирателни списъци

576   19.08.2019г.  

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Сунгурларе

    09.08.2019г.  

Откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. за землища на Община Сунгурларе

Заповед № РД 11-143/05.08.2019г. на Областна дирекция "Земеделие" - Бургас
Придружително писмо

569   12.08.2019г.  

Обявяване на конкурс за заемане на длъжност по служебно правоотношение - главен експерт "Спорт и туризъм"

Заповед
Обява

516   30.07.2019г.  

Отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост с идентификатор 65111.48.21 по Кадастралната карта в землището на с. Садово, община Сунгурларе

492   17.07.2019г.  

Определяне на заместник на Кмета на с. Подвис поради временна нетрудоспособност

482   16.07.2019г.  

Заповед за провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта африканска чума при свинете

448   02.07.2019г.  

Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: гр. Сунгурларе, с. Пчелин, с. Велислав, с. Чубра, с. Дъбовица - Обект 1913

Заповед
Протокол

447   02.07.2019г.  

Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: с. Манолич, с. Есен, с. Подвис, с. Славянци, с. Грозден, с. Терзийско - Обект 1912

Заповед
Протокол

458   02.07.2019г.  

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд

408   12.06.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1912

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

407   12.06.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1913

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

405   11.06.2019г.  

Прекратяване на насрочения със Заповед 387 от 06.06.2019г. конкурс за Обект 1910/ЛФ

404   11.06.2019г.  

Прекратяване на насрочения със Заповед 388 от 06.06.2019г. конкурс за Обект 1911/ЛФ

390   06.06.2019г.  

Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: Черница, Лозарево, Вълчин, Климаш, Костен - Обект 1907

Заповед
Протокол

389   06.06.2019г.  

Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: Бероново, Съединение, Камчия, Завет, Босилково, Ведрово, Прилеп, Манолич, Велислав, Везенково, Садово - Обект 1906

Заповед
Протокол

388   06.06.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1911

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

387   06.06.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1910/ЛФ 2019

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

381   05.06.2019г.  

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на залесени територии от общинския поземлен фонд за срок на ползване 10 години

372   31.05.2019г.  

Прекратяване на насрочения със Заповед 336 от 16.05.2019г. конкурс за Обект 1905/ЛФ

371   31.05.2019г  

Прекратяване на насрочения със Заповед 335 от 16.05.2019г. конкурс за Обект 1904/ЛФ

338   16.05.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1907

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

337   16.05.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1906

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

336   16.05.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1905

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

335   16.05.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1904

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

298   17.04.2019г.  

Начало и ред за провеждане на предизборната кампания

283   12.04.2019г.  

Обявяване на спечелил конкурса за Обект 1903

282   12.04.2019г.  

Обявяване на спечелил конкурса за Обект 1902

281   12.04.2019г.  

Обявяване на спечелил конкурса за Обект 1901

254   08.04.2019г.  

Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за членове на ЕП на 26.05.2019г.

237   26.03.2019г.  

Образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе

227   21.03.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1901, в отдели/подотдели: 175 "а"; 179 "а"; 178 "в"; 205 "ж", "б", "и"; 206 "в", "г"; 212 "б", "д"; 210 "з"; 217 "з"; 292 "д", "л"; 303 "е"; 1077 "б", "в"; 1164 "п"; 1262 "а", "и"; 1276 "г", "д", 178 "б"; 1283 "а", "б"  при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 19 915.10 лв. без ДДС.

Заповед
Условия
Техническо задание
Образци на документи
Проекто-договор

226   21.03.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1902, в отдели/подотдели: 65 "н", "т", "у", "с"; 74 "л"; 97 "в"; 80 "а"; 81 "б"; 140 "в"; 157 "з", "и"; 158 "б", "е"; 162 "м", "и"; 180 "б", "д"; 247 "д"; 251 "о", "т"; 259 "б", "г"; 281 "г", "д"; 299 "б"; 1224 "к"; 1253 "в", "г"; 1284 "г"  при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 23 129.70 лв. без ДДС.

Заповед
Условия
Техническо задание
Образци на документи
Проекто-договор

225   21.03.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1903, в отдели/подотдели: 86 "к", "о"; 146 "в", "д"; 147 "д"; 147 "к"; 148 "г"; 171 "в"; 300 "е", "з"; 148 "ж"; 222 "ф", "ш"; 223 "з"; 230 "а"; 231 "д"; 243 "а"; 256 "б"; 309 "а", "б"; 1078 "и", "л", "б", "д", "з"; 1218 "б"; 1282 "г"; 1286 "г", "д"; 1298 "б"; 1322 "ж"; 1301 "а"; 79 "а", "г", "е" при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 22 489.50 лв. без ДДС.

Заповед
Условия
Техническо задание
Образци на документи
Проекто-договор

224   20.03.2019г.  

Заповед за провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта африканска чума при свинете

194   28.02.2019г.  

Утвърждаване на формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2019г. между училища и детски градини в Община Сунгурларе
Приложение
Разпределение - училища
Разпределение - детски градини

140   07.02.2019г.  

Обявяване на спечелилия търга с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1822

139   07.02.2019г.  

Обявяване на спечелилия търга с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1821

042   24.01.2019г.  

Заповед за провеждане на разяснителна кампания относно възможността за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28.01.2000г. и на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23.12.2016г.
Съобщение от Община Сунгурларе относно регистрацията на на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23.12.2016г.
Писмо от Басейнова дирекция "Черноморски район" относно регистрацията на на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23.12.2016г.

034   21.01.2019г.  

Заповед за обявяване на конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността Директор на "Дом за пълнолетни лица с деменция" с. Славянци, община Сунгурларе
Обявление за конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността Директор на "Дом за пълнолетни лица с деменция" с. Славянци, община Сунгурларе

032   15.01.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1821 267 "о", 267 "с", 267 "д", "г", "в" на територията на община Сунгурларе
Условия за участие в търга
Заявление за участие
Ценово предложение
Декларация за съдимост
Декларация за недопускане на подизпълнители

Декларация за липса на задължения и несъстоятелност
Декларация за свързани лица
Декларация за съгласие за обработка на личните данни
Проекто-договор

031   15.01.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1822 1246 "в", 1247 "г", 1245 "к", 250 "е", 241 "г", 240 "ж", 83 "д", 161 "з" на територията на община Сунгурларе
Условия за участие в търга
Заявление за участие

Декларация за условията и реда за преработка на дървесината
Ценово предложение
Декларация за недопускане на подизпълнители
Декларация за свързани лица
Декларация за съгласие за обработка на личните данни
Проекто-договор

         
         
815   14.12.2018г.  

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл. Бургас

808   12.12.2018г.  

Забраняване на нерегламентираното управление на отпадъците на територията на община Сунгурларе

722   07.11.2018г.  

Провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция от метални колони и греди, върху стоманобетонова основа със застроена площ 117, 35 кв. м., находяща се в УПИ І – за автогара, кв. 44 по ПУП на гр. Сунгурларе, целият с площ 2226 кв. м., при граници: север - УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, изток – УПИ ІІ, юг – улица, запад – УПИ ІІІ”.

721   07.11.2018г.  

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе

716   05.11.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса, открит със Заповед № 681/19.10.2018г.

707   01.11.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности с предмет: "Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1820, отдели: 94 "о", "м"; 158 "г"; 159 "в"; 161 "д", "ж", 289 "н"", открит със Заповед № 671/12.10.2018г. на Кмета на Община Сунгурларе

702   29.10.2018г.  

Определяне на границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2019г.

701   26.10.2018г.  

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе

685   22.10.2018г.  

Заповед за отдаване под наем на земеделски имот, намиращ се в землището на с. Везенково, на "Златен клас 2004" ООД

684   22.10.2018г.  

Заповед за отдаване под наем на земеделски имот, намиращ се в землището на с. Вълчин, на Иванка Кенова Желева

681   19.10.2018г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1821, в отдели/подотдели: 83 "д", 161 "з", 240 "ж", 241 "г", 250 "е", 267 "в", "г", "д", "о", "с", 1245 "к", 1246 "в", 1247 "г"
Ценово предложение
Декларация за извършвани дейности по чл. 10, ал. 1, т.18 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Декларация за извършен оглед и готовност за изпълнение на дейностите

Декларация за подизпълнители
Декларация за съдимост

Декларация за липса на задължения
Проекто-договор
Списък документация
Техническо задание
Условия за провеждане на конкурса
Заявление за участие

671   12.10.2018г.  

Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1820, отдели: 94 "о", "м"; 158 "г"; 159 "в"; 161 "д", "ж", 289 "н".
Заповед № 671/12.10.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие в открит конкурс
Проект договор
Декларация за свързани лица
Декларация за съдимост
Декларация за липса на задължения и несъстоятелност
Декларация за подизпълнители
Оферта (образец)
Техническо задание

656   05.10.2018г.  

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до пет години на петно-публична общинска собственост

655   05.10.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности с предмет: "Извършване на услуга сеч, извозване до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1819 в отдели/подотдели: 1227 "к", "у", 1290 "з", 1225 "д", 1244 "р", "т", 1285 "а", "б", "в", 1304 "г", открит със Заповед № 603/14.09.2018г. на Кмета на Община Сунгурларе

654   03.10.2018г.  

Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

646   01.10.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности с предмет: "Извършване на услуга сеч, извозване до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1818 в отдели/подотдели: 140 "а", "б", "д"; 142 "а", "б"; 160 "е", "з", "н"; 177 "н"; 240 "и"; 256 "а", "м"", открит със заповед № 588/10.09.2018г. на Кмета на Община Сунгурларе

630   26.09.2018г.  

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до пет години на петно-публична общинска собственост

625   21.09.2018г.  

Обявяване на спечелил търга, открит със заповед 554/29.08.2018г.

612   19.09.2018г.  

Откриване на гроздоберната кампания за сортовете "Мискет червен", "Ркацители", "Памид", "Кераца", "Мерло" и други винени сортове за град Сунгурларе

603   14.09.2018г.  

Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1819, отдели: 1227 "к", "у", 1290 "з", 1225 "д", 1244 "р", "т", 1285 "а", "б", "в", 1304 "г".
Заповед № 603/17.09.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие в открит конкурс
Проект договор
Декларация за свързани лица
Декларация за съдимост
Декларация за липса на задължения и несъстоятелност
Декларация за подизпълнители
Оферта (образец)
Техническо задание

602   14.09.2018г.  

Прекратяване на процедура за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1817

601   14.09.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1816

591   11.09.2018г.  

Заповед относно мерки срещу болестта африканска чума при свинете

588   10.09.2018г.  

Провеждане на открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за изпълнението на комплекс от дейности за Обект 1818

585   07.09.2018г.  

Откриване на процедура за отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост

579   05.09.2018г.  

Премахване на незаконен строеж в с. Съединение, кв. "Морава", ул. "Двадесет и втора", № 4

577   03.09.2018г.  

Определяне на пространствена изолация за хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Дъбовица

562   03.09.2018г.  

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от десет години на терен - частна общинска собственост

557   30.08.2018г.  

Начало на гроздобера в гр. Сунгурларе за сортове Пино Шардоне и Мускат о тонел

556   29.08.2018г.  

Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1817, отдели: 1244 "р", "т", 1285 "а", "б", "в", 1304 "г", 1225 "д"
Заповед № 556/29.08.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие
Проект договор
Декларации
Оферта (образец)
Техническо задание

555   29.08.2018г.  

Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1816, отдели: 243 "к", 265 "м", 266 "в", "д", 301 "г".
Заповед № 555/29.08.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие в открит конкурс
Проект договор
Декларация за свързани лица
Декларация за съдимост
Декларация за липса на задължения и несъстоятелност
Декларация за подизпълнители
Оферта (образец)
Техническо задание

554   29.08.2018г.  

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе

533   24.08.2018г.  

Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1815

526   21.08.2018г.  

Определяне на публични места в гр. Сунгурларе за извършване на амбулантна търговия

506   06.08.2018г.  

Извършване на услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ За населени места: Сунгурларе, Есен, Подвис, Лозарево, Черница, Вълчин, Грозден, Обект 1815
Заповед № 506/06.08.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие в открит конкурс
Проект договор
Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (Образец 1)
Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (Образец 2)
Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (Образец 3)
Оферта (образец)
Декларация, че кандидатът няма да ползва подизпълнители (образец)
Техническо задание

444   03.07.2018г.   Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1814
443   03.07.2018г.   Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1811
442   03.07.2018г.   Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1810
440   02.07.2018г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в община Сунгурларе, обл. Бургас
422   20.06.2018г.   Провеждане на процедура по договаряне за услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе, Обект 1814
Съдържание на документацията
Заповед № 422/20.06.2018г.
Условия за участие
Заявление за участие (образец)
Ценово предложение (образец)
Декларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (образци 1, 2, 3)
Декларация, че кандидатът няма да ползва подизпълнители (образец)
Проект на договор
Техническо задание
421   20.06.2018г.   Провеждане на процедура по договаряне за услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе, Обект 1811
Съдържание на документацията
Заповед № 421/20.06.2018г.
Условия за участие
Заявление за участие (образец)
Ценово предложение (образец)
Декларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (образци 1, 2, 3)
Декларация, че кандидатът няма да ползва подизпълнители (образец)
Проект на договор
Техническо задание
420   20.06.2018г.   Провеждане на процедура по договаряне за услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе, Обект 1810
Съдържание на документацията
Заповед № 420/20.06.2018г.
Условия за участие
Заявление за участие (образец)
Ценово предложение (образец)
Зекларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (образци 1, 2, 3)
Декларация, че кандидатът няма да ползва подизпълнители (образец)
Проект на договор
Техническо задание
413   20.06.2018г.  

Контрол на животните, възприемчиви към заболяването заразен нодулен дерматит

412   20.06.2018г.  

Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

409-2   18.06.2018г.  

Прекратяване на процедура за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности -Обект 1814

409-1   18.06.2018г.  

Прекратяване на процедура за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности -Обект 1811

409   18.06.2018г.  

Прекратяване на процедура за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности -Обект 1810

391   08.06.2018г.  

Извършване на дезакаризация на площите за обществено ползване и провеждане на разяснителни мероприятия

373   04.06.2018г.  

Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост

370   04.06.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за възлагане на комплекс от дейности, открит със Заповед № 297/14.05.2018г. - Обект 1813

369   04.06.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за възлагане на комплекс от дейности, открит със Заповед № 296/14.05.2018г. - Обект 1812

368   04.06.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за възлагане на комплекс от дейности, открит със Заповед № 293/14.05.2018г. - Обект 1809

359-3   31.05.2018г.  

Прекратяване на процедурата за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1814

359-2   31.05.2018г.  

Прекратяване на процедурата за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1811

359-1   31.05.2018г.  

Прекратяване на процедурата за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1810

348   31.05.2018г.  

Заповед за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1814

Условия за провеждане на конкурса

Проект договор

Образци на документи

347   31.05.2018г.  

Заповед за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1811

Условия за провеждане на конкурса

Проект договор

Образци на документи

346   31.05.2018г.  

Заповед за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1810

Условия за провеждане на конкурса

Проект договор

Образци на документи

319   25.05.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за продажба на стояща дървесина на корен за ЛФ 2018г., обект 1808

318   25.05.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за продажба на стояща дървесина на корен за ЛФ 2018г., обект 1807

298   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1814

Условия за провеждане на конкурса

297   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1813

Условия за провеждане на конкурса

296   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1812

Условия за провеждане на конкурса

295   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1811

Условия за провеждане на конкурса

294   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1810

Условия за провеждане на конкурса

293   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1809

Условия за провеждане на конкурса

269   02.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1808 - ЛФ2018г.

Условия за провеждане на конкурса

268   02.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1807 - ЛФ2018г.

Условия за провеждане на конкурса

263   27.04.2018г.   Прекратяване на насрочения със Заповед № 233/16.04.2018г. Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1808 - ЛФ/2018г.
262   27.04.2018г.   Прекратяване на насрочения със Заповед № 234/16.04.2018г. Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1807 - ЛФ 2018г.
250   20.04.2018г.   Извършване на дезинсекция и дезакаризация на всички площи за обществено ползване
248   18.04.2018г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост
234   16.04.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП

Условия за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1807 - ЛФ2018г.

233   16.04.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП

Условия за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1808 - ЛФ2018г.

227   16.04.2018г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Костен - УПИ VІІ кв. 4
226   16.04.2018г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно: павилион с площ 9,61 кв.м., находящ се в УПИ VІ кв.57 по ПУП на гр. Сунгурларе
199-1   27.03.2018г.   Заповед за класиране на обекти 1802, 1803, 1804, 1805, 1806
167   09.03.2018г.   Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП
119   21.02.2018г.  

Прекратяване на административно производство

Уведомление по Заповед № 119/21.02.208г.

109   16.02.2018г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на терен – частна общинска собственост, а именно: терен с площ 599 кв.м., находящ се в УПИ ХХХІХ – за стопански дейности кв.2 по ПУП на гр.Сунгурларе, за растениевъдна продукция.
108   16.02.2018г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терени – частна общинска собственост, за отглеждане на животни и животинско продукция
050   24.01.2018г.   Обявяване на грипна епидемия в Община Сунгурларе
049   23.01.2018г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на община Сунгурларе
021   09.01.2018г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост
016   05.01.2018г.   Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП
Документация
         
         
671   11.12.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска
622   21.11.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска
604   09.11.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Везенково, община Сунгурларе
588   03.11.2017г.   Ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти
543   16.10.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе
542   16.10.2017г.
  Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
498   26.09.2017г.   Определяне на пространственна изолация в съответствие с технологичните норми по отношение на семепроизводни полета за хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Дъбовица
486   18.09.2017г.   Обявяване начало на гроздобера за сорт Червен Мискет и други винени сортове в гр. Сунгурларе с дата 28.09.2017г.
450   01.09.2017г.   Обяявване начало на гроздобера за сортове Пино Шардоне и Мускат Отонел с дата 06.09.2017г.
439   25.08.2017г.   Провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности с предмет "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2017 год., на територията на Община Сунгурларе, Обект 1701, в отдели/подотдели: 171 д, 161 е, 167 а, 82 а, 80 е, 80 в, 80 б, 1185 п, 1186 и, 1187 и, 1187 к, 1187 г, 1187 ж, 1215 м, 269 к, 94 д, 255 в, 163 б“
438   25.08.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост за селскостопански нужди
428   21.08.2017г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
427   21.08.2017г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе
426   21.08.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост - "Бивша автоспирка"
383   25.07.2017г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе
338   04.07.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – публична общинска собственост
321   28.06.2017г.   ЗАПОВЕД № 321 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 1 година , считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2018 год.
311   20.06.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост
296   14.06.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2022 год.
290   13.06.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
285   13.06.2017г.   ЗАПОВЕД №285 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас
251   25.05.2017г.   Обявяване на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
232   11.05.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост за селскостопански нужди
213   03.05.2017г.   Забраняване движението на каруци в тъмната част на денонощието и движението на животни през селскостопански земи с посеви и трайни насаждения
199   25.04.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
198   25.04.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
184   12.04.2017г.
  Провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция от метални колони и греди, върху стоманобетонова основа със застроена площ 117, 35 кв.м., находяща се в УПИ І – за автогара, кв.44 по ПУП на гр.Сунгурларе, целият с площ 2226 кв.м., при граници: север - УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, изток – УПИ ІІ, юг – улица, запад – УПИ ІІІ”.
105   06.03.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
085   15.02.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП на с. Камчия
026   13.01.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе
013   04.01.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
         
         
839   29.12.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
793   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
792   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
791   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
789   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
788   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
695   19.10.2016г.   Ползване на общинско помещение Ритуална зала, с цел опазване на общинското имущество и предстоящо обновяване на залата
690   17.10.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, община Сунгурларе
666   03.10.2016г.   Начало и ред за провеждане на предизборната и информационно-разяснителната кампания
632   16.09.2016г.   Определяне на пространственна изолация в съответствие с технологичните норми по отношение на семепроизводни полета за хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Дъбовица
624   13.09.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в имот № 160017 в землището на с. Камчия
623   13.09.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ. Сунгурларе
607   07.09.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем
606   07.09.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия
595   31.08.2016г.   Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за Президент и вицепрезидент и Национален референдум на 06.11.2016г.
594   31.08.2016г.   Създаване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе
570   22.08.2016г.   Определяне на длъжностно лице, което да организира и възлага обществени поръчки, да отговаря за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки по ЗОП
569   22.08.2016г.   Определяне на заместник на Кмета на Община Сунгурларе за времето от 22.08.2016г. до 26.08.2016г.
530   04.08.2016г.   Продължаване на дейността на Общински детски комплекс - Сунгурларе като като Център за подкрепа за личностно развитие
491   19.07.2016г.   Насрочване на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Сунгурларе, за отдаване под наем за шивашки дейности, за срок до десет години, на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ. Сунгурларе
490   19.07.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
468   13.07.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
461   12.07.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – частна общинска собственост, а именно: самостоятелен търговски обект, находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв.68 по ПУП на гр.Сунгурларе
429   01.07.2016г.   Забраняване къпането във водни обекти на цялата територия на община Сунгурларе, които са с неохраняем водоспасителен режим
407   22.06.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на обект – публична общинска собственост, а именно: битово кафене с площ 25 кв.м. и веранда с площ 10 кв.м., находящи се в Музеен комплекс по лозаро – винарство в гр. Сунгурларе
406   22.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 7 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2023 год.
405   22.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 7 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2023 год.
404   22.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 3 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2019 год.
389   15.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
384   15.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 10 години, считано от стопанската 2016/2017 год.
317   05.05.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2021 год.
311   28.04.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2021 год.
308   28.04.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
280   22.04.2016г.   Насрочване на повторен публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем
278   22.04.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за образователни дейности, за срок до десет години на част от сграда – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V кв.34 по ПУП на с. Климаш
270   19.04.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия
232   30.03.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – частна общинска собственост, а именно: самостоятелен търговски обект, находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв. 68 по ПУП на гр. Сунгурларе
231   30.03.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем
207   21.03.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно: павилион с площ 9.61 кв.м., ситуиран под № 2, съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми съоръжения, находящ се в УПИ VI кв. 57 по ПУП на гр. Сунгурларе за обущарски услуги
181   29.02.2016г.   Утвърждаване на формули за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за 2016г. между детски градини и училища, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Кмета на Община Сунгурларе
171   24.02.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия
169   24.02.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
168   24.02.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно терен с площ 830 кв.м., находящ се в УПИ III - резервен терен на Община Сунгурларе кв. 10 по ПУП на с. Вълчин за складиране на движими вещи
167   24.02.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно: павилион с площ 9.61 кв.м., ситуиран под № 2, съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми съоръжения, находящ се в УПИ VI кв. 57 по ПУП на гр. Сунгурларе за обущарски услуги