БКС

БКС


Ст.специалист БКС - Иван Чуков   : 52-30/878678915
Гл.експерт - Ивайло Русков    : 52-30/878678973
Ст.специалист -  Сашо Петров
Общ. работник  - Съби Събев

Дейности по БКС - специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет или от извънбюджетни сметки и фондове.

 Дейности и услуги -Сметосъбиране и сметоизвозване в Община Сунгурларе. Поддържане на сметището. Поддържане чистотата в Община Сунгурларе.Снегопочистване опесъчаване улиците на гр. Сунгурларе.Стопанисване, поддържане  на зелените площи, цветните фигури, насаждения по улиците, лесопарковете и гробищни терени. Ремонт,подържане и реконструкция на обекти,мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура общинска собственост, в т.ч. поддръжка и ремонт на улични съоръжения, пътна маркировка, пътна сигнализация, пътища и мостове, спортни  съоръжения и др. Общински приют за безстопанствени кучета.Организиране и управление на режим на паркиране на МПС върху терените, общинска собственост.Поддръжка на уличното осветление.Събаряне на освидетелствани сгради.Изграждане и поддържане на тротоарни настилки.Други стопански общински дейности за задоволяване потребностите на населението и осигуряване функциите на общината.