Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 31 Януари 2024
Идентифициране на еднокопитните животни 18 Септември 2023
Съобщение относно реда за депониране на строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ) 26 Юни 2023
Съобщение относно изтичащ срок за регистрация на кладенци/сондажи за задоволяване на собствени потребности 24 Октомври 2022
Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе за период 2021-2028г. 02 Март 2022
Кампания за предаване на отработени масла 17 Ноември 2021
Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 12 Февруари 2021
Инициатива на "ВиК" ЕАД гр. Бургас за изменение на Разрешително № 2151 0201/18.04.2011г. 01 Декември 2020
Напомняне за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води 16 Октомври 2020
Изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 29 Септември 2020
Съобщение за провеждане на дезакаризационна с дезинсекционна обработка срещу кърлежи и възрастни форми на комари 15 Юли 2020
Кампания за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 04 Май 2020
Съобщение за провеждане на дезакаризационна обработка срещу кърлежи 24 Април 2020
Съобщение за реда на регистрация на животновъден обект - лично стопанство 06 Април 2020
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. Лозарево, общ. СУНГУРЛАРЕ 23 Март 2020
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - гр. СУНГУРЛАРЕ 16 Март 2020
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. СЪЕДИНЕНИЕ 16 Март 2020
Отмяна на провеждането на разяснителна кампания 10 Март 2020
Съобщение за провеждане на разяснителна кампания 06 Март 2020
Предприемане на профилактични и ограничителни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на заболяването „инфлуенца по птиците“ (грип) 07 Февруари 2020
Съобщение за собствениците на кучета в община Сунгурларе 05 Февруари 2020
Забраняване на нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъци на територията на община Сунгурларе 13 Ноември 2019
Заповед РД-756 на Министерство на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник 16 Октомври 2019
П Л А Н - Г Р А Ф И К на предстоящото изплащане на обезщетения на собствениците на домашни прасета, заклани за лична консумация за с.Черница/с.Горово, с.Бероново, с.Садово, Везенково, с.Велислав, с. Подвис 16 Септември 2019
П Л А Н - Г Р А Ф И К на предстоящото изплащане на обезщетения на собствениците на домашни прасета, заклани за лична консумация 12 Септември 2019