Екология и БКСГЛ. ЕКСПЕРТ ИРЕНА АНГЕЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ, МАГИСТЪР; СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ“

  Контролиране спазването на действащото законодателство в областта на охраната на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите.

  Разработване на проекти за перспективни и текущи програми по опазване на околната среда и контролира изпълнението й. Контролиране спазването на екологичните стандарти и норми. Организиране на проверки за съответствие на техническото оборудване с изискванията за опазване на околната среда. Вземане на решения и даване на указания за решаване на оперативните въпроси, свързани с екологията. Контролиране спазването на предписанията на комисията по екология. Участие в провеждането на екологични експертизи за технико-икономическите обосновки на проекти за разширение и реконструкция на действащото производство, а също и за създаване на нови технологии и оборудване. Участие в провежданите научно-изследователски дейности по пречистване на промишлените води, предотвратяване на замърсяване на околната среда, изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, намаляване или пълна ликвидация на технологичните отпадъци.

  Осъществяване на проверки за съответствие на техническото състояние на оборудването с изискванията на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.

  Организиране воденето на отчетност за проведените мероприятия, отчетените резултати и подготвя анализи, които предава на ръководството.