Устройство на територията

Списък с имотите, представляващи пасища за предоставяне на животновъди за стопанската 24/25 год. 12 Април 2024
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2020/2021г. 22 Октомври 2020
Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища 11 Май 2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе 07 Януари 2020
Проект на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища 31 Декември 2019
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 09 Март 2018
Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе и ЕО към него 09 Март 2018
Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе и ЕО към него 14 Ноември 2017