Търгове и конкурси

Заповедта е за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за образователни дейности, за срок до десет години на част от сграда – публична  общинска собственост, находяща се в УПИ V кв.34 по ПУП на с.Климаш,

Заповедта е за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда - частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП на с.Камчия

Последни :