Търгове и конкурси

Заповедта е за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда - частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП на с.Камчия

Заповед №231 за насрочване на публичен търг за  избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под  наем, както следва:

Последни :