Търгове и конкурси

Заповедта е за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем , за срок до десет години на имот-частна обшинска собственост, а именно:

Последни :