Търгове и конкурси

Заповедта е за провеждане на повторен  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас

Заповедта е за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем , за срок до десет години на имот-частна обшинска собственост, а именно:

Последни :