Търгове и конкурси

Недвижим имот ,представляващ урегулиран поземлен имот с площ 1000 кв.м. , съставляващ УПИ ХІV за стопански дейности кв. 106 по ПУП на гр. Сунгурларе , актуван с АЧОС № 3659/05.05.2016 г., при начална тръжна цена 6 800,00 лв. без ДДС /Шест хиляда и осемстотин лева без ДДС/

Насрочвам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост,

Насрочвам публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост,

Последни :