Търгове и конкурси

Насрочвам публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост,

за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем, както следва:

На основание чл.44, ал.1,т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от ЗОС,чл.71 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Последни :