Търгове и конкурси

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА ,чл.35 ал.1 от ЗОС , чл.71 от НРПУРОИ , протоколно решение № 20 т. 13 от 09.12.2016 г. на Общинския Съвет гр.Сунгурларе

Последни :