Търгове и конкурси

Заповед № 604 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственостпубличен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска с

Обект „Бивша автоспирка”, представляваща две помещения с обща площ 29,07кв.м.

и бетонова площадка пред тях /открита тераса/ с площ 17,60 кв.м., находящ се в УПИ VІІ за озеленяване, автоспирка, православен храм и обществено обслужване, кв.9 по ПУП на с.Везенково, общ.Сунгурларе, обл.Бургас при граници: север – парк, изток – улица, юг – площад, запад – парк за магазин за пакетирани и промишлени стоки.
Горепосоченият търг да се проведе с явно наддаване на 24.11.2017г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

ЗАПОВЕД № 604

Последни :