Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД №542 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас, а именно :
Влекач МАН ТГА 01 с рег. № А 6695 ММ ведно с Полуремарке PANAV HC 1 36 с рег. № А 2661 ЕК при начална цена 27475 ,00 / Двадесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет / лева с ДДС .

ЗАПОВЕД №542