Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД №438 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост

ЗАПОВЕД №438 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост за селскостопански нужди, а именно: терен с площ 1000 кв.м. , находящ се в УПИ ХІV – за стопански дейности кв.106 по ПУП на гр.Сунгурларе, за отглеждане на животни и животинска продукция.

 

Горе посоченият търг да се проведе с явно наддаване на 12.09.2017г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общината

ЗАПОВЕД №438