Обяви и съобщения

Откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , ОБЛАСТ БУРГАС ОТДЕЛ “ МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “

До: Стефчо Яшков Стефанов с. Грозден

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , ОБЛАСТ БУРГАС ОТДЕЛ “ МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “

До: ЛОЗАРЕВО ЗКПУ  в ликвидация С.ЛОЗАРЕВО

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,ОБЛАСТ БУРГАС ОТДЕЛ “МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
До:ВЕСКО САШЕВ ЙОРДАНОВ-  
СУНГУРЛАРЕ  
С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.