Обяви и съобщения

О Б Я В Л Е Н И Е


За инвестиционно намерение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околата среда