Обяви и съобщения

Съобщение относно информация по чл.6 от НУРИОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината за инвестиционно предложение:

„Основен ремонт, реконструкция и разширяване на съществуващи сгради - кравеферма и обслужващи постройки в ПИ №000299 в землище на с.Садово, община Сунгурларе".

с възложител: ЕТ „Иван Ненчев

Информацията по чл. 6, ал. 1 от НУРИОВОС за гореописаното инвестиционно предложение е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров”№10,етаж 2 гр.Сунгурларе.

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ:
/инж. Васил Панделиев /