Общинска собственост

Гл.експерт Общ.собственост - Валентина Узунова    : 52-95/878916321, Вътр.тел.152
Специалист Жил.наст.НО - Соня Колева    : 52-95/878912390, Вътр.тел.120
Гл.експерт ОбПФ -  Веселина Парталова    : 50-72/878627099, Вътр.тел.144
Ст.инсп. Търг.трансп.стоп. -  Денка Камшева    : 50-93/878678252, Вътр.тел.125
Гл.експерт  - Гроздан  Димов    : 879636541, Вътр.тел.144


Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе , със всички изменения и допълнения към 26.09.2016 г.


Допълнение в Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе


Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища


Предложение за промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе


Предложение за допълнение в Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе


Докладна записка относно : промяна в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе


Публичен регистър на сдружения в етажната собственост


Обновен регистър на СС в Община Сунгурларе към 15.04.2016г.