Екология

МЛ.ЕКСПЕРТ  ИРЕНА  АНГЕЛОВА –ВИСШЕ  МАГИСТЪР– СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ“

Контролиране  спазването на действащото законодателство в областта на охраната на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите.
Разработване на  проекти за перспективни и текущи програми по опазване на околната среда и контролира изпълнението й.Контролиране  спазването на екологичните стандарти и норми. Организиране на  проверки за съответствие на техническото оборудване с изискванията за опазване на околната среда. Вземане на  решения и даване на  указания за решаване на оперативните въпроси, свързани с екологията. Контролиране  спазването на предписанията на комисията по екология. Участие в провеждането на екологични експертизи за технико-икономическите обосновки на проекти за разширение и реконструкция на действащото производство, а също и за създаване на нови технологии и оборудване.Участие  в провежданите научно-изследователски дейности по пречистване на промишлените води, предотвратяване на замърсяване на околната среда, изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, намаляване или пълна ликвидация на технологичните отпадъци.
Осъществяване на  проверки  за съответствие на техническото състояние на оборудването с изискванията на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.
Организиране  воденето на отчетност за проведените мероприятия, отчетените резултати и подготвя анализи, които предава на ръководството.


ПротоколОС-РСУО-07.12.2017г.


Програма за опазване на околната среда на Община Сунгурларе 2016-2020г.

Програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе 2015-2020г