Дирекции и отдели

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и човешки ресурси"

•    осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация;
•    следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината;
•     осъществява деловодната дейност на администрацията;
•    извършва информационно–аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;
•    осъществява методическо съдействие на Центъра за услуги и информация на гражданите;
•    организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
•    осигурява технически залите в основната административна сграда; подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване;
•    осигурява необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на общинската администрация;
•     подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;
•     изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;
•    подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
•    организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;
•     оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
•     отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
•    оказва методическо ръководство на общинските фирми и звена, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда;
•     поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в общината;
•     проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;
•    подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника;
•    използван в работата на общината и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
•    подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
•    организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
•    извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;
•    приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;
•    предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;
•     извършва срещу заплащане копирни услуги за физическите и юридически лица;
•     осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината.
•    поддържа регистър на населението и локална база данни "Население" в актуален вид;
•    съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
•     приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
•    оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;
•    контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
•     води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
•    извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях;
•    осъществява организационното и техническо обслужване на Общинския съвет ;
•    осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии и поддържа регистрите;
•    осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
•    осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актове на общински съвет и становищата на комисиите;
•    осигурява спазването на реда по време на заседанията , записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
•    съхранява всички нормативни документи и помощни материали предоставени на общински съвет от общинска администрация.
•    изготвя документите по служебни и трудови правоотношения, спазва трудовото законодателство и нормативните разпоредби на Закона за държавния служител и КТ;
•    изготвя индивидуалните трудови договори и допълнителни споразумения на служителите и работниците.Изготвя, съхранява и допълва личните досиета на общинската администрация, както и на ръэководителите на бюджетните звена, чийто ръководител е кмета на общината;
•    оформя и съхранява всички документи по движението, регистрацията и отчисляването на кадрите като: трудови договори при назначаване, допълнителни споразумения за преназначаване, промяна на възнаграждението или заплащането на прослужено време, заповеди за прекратяване на трудовия договор, заповеди за награди и наказания;
•    разнася своевременно в трудовите книжки настъпилите промени по сключени договори, при напускане на служителите оформя трудовите книжки съгласно изискванията;
•    съгласува с главния счетоводител трудовите договори, допълнителните споразумения, заповедите за прекратяване на трудовите договори, промените във възнагражденията;
•    изготвя и съхранява присъствената книга за общинска администрация, заповедната книга на общината, книгата за извънреден труд;
•    съхранява и използува при необходимост кръглия печат на общината и квадратния печат за трудовия стаж, като ги съхранява съгласно вътрешните правила .
•    съхранява личните досиета на служителите в заключен шкаф, като се забранява достъпа до тях на останалите служители на общината;
•    изпълнява и други задачи поставени от кмета, зам.кметовете , секретаря на общината и директорите на дирекции;
•    организира разработването на длъжностните характеристики на служителите, както и тяхното актуализиране;
•    изготвя УП-1 , УП-2  и УП-3 при пенсиониране на работници и служители от общинската администрация и звената към нея и ги предоставя в НОИ- Бургас;
•    уведомява териториалното поделение на НОИ за сключените, изменени и прекратени договори на служителите в общинската администрация;
•    участва в разработването на програми за развитие на човешките ресурси.

Дирекция "Бюджет, финансово-счетоводни дейности и общинска собственост"

•    проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на Общината и съставя актове за общинска собственост;
•    проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
•    подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на Общината на имоти- държавна собственост;
•    съставя актове за незаети общински имоти;
•    подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, като тези, основанието на които е отпаднало;
•    поддържа в актуалност главния регистър, досиетата, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
•    обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти -частна и общинска собственост и подготвя документите свързани с тях;
•    обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общинските имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
•    изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна, общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
•    организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
•    координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройството на територията, касаещи имотите общинска собственост;
•    извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
•    изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
•    изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;
•    изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби- декларации по обстоятелствени проверки;
•    подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;
•    подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности;
•    организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на Общината;
•    изготвя предложения до Кмета на Общината и Общинския съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд;
•    води регистъра на категоризираните туристически обекти за хранене и подслон;
•    извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определена категория;
•    консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
•    приема заявления за заверяване на регистри за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и ги вписва в регистър;
•    приема и обработва молби за разполагане на рекламно- информационни елементи на територията на Общината .
•     издава удостоверения за характеристиката на земята по искане на земеделски производители и собственици на земеделски земи, придобити по реда на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи;
•    води регистър на тютюнопроизводителите в Общината;
•    изготвя предложения до Общински съвет за начина на стопанисване на земеделските земи и язовири- общинска собственост;
•    подготвя и участва в търгове за отдаване под наем и аренда на земеделски земи.