ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА”

   Община Сунгурларе стартира с изпълнението на проект CB005.2.12.116 „Съвместна защита на природата“ („Joint nature protection“), одобрен за финансиране по втората покана за кандидатстване на Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България -Турция 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Околна среда“.

   Проектът е на обща стойност 383 552,20 евро, като ще се изпълнява съвместно от Община Сунгурларе - водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция - втори партньор.

   Продължителността на проекта е 24 месеца и включва меки и инвестиционни мерки за подобряване състоянието на защитени зони в България и Турция.

   По проекта е предвидено изпълнението на следните съвместни дейности от двата партньора:

   - Доставка на специализирано оборудване за защита на природата в Сунгурларе и Сюлоглу;
   - Консервационни мерки за защита на природата в Сунгурларе и Сюлоглу;
   - Съвместна кампания за повишаване на осведомеността на населението „Защита на природата от всички“ и съвместна училищна кампания за защита на природата.

   Проектът е насочен към жителите и гостите на двете общини, ученици и младежи, образователни институции, неправителствени организации и всички заинтересовани страни, които имат желание да се включат в проектните дейности и кампаниите за повишаване осведомеността на населението относно съвместената защита на природата в трансграничния регион.