Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

 

 

П О К А Н А

Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица" кани всички заинтересовани лица - малък и среден  бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти и др. на:

ПРАЗНИК НА МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА
26 - 28 септември 2019 г. - гр. КОТЕЛ

26.09.2019 г.

 

Центъра на града

10:00 часа  Откриване на Празника
    
Рекламна кампания на открито, популяризираща Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.

 

Зала на Общински съвет Котел

12:00 часа

Тематичен форум / кръгла маса на тема "Възможности на Стратегията за Водено от     общностите местно развитие за реализация и развитие"

 

27.09.2019 г.

 

Центъра на града

10:00 часа Изложение на местни производители и традиционни храни за територията.

Представяне на емблематични за територията обичаи, песенен и танцов фолклор от самодейни състави и детски изпълнения от трите общини.

 

18:00 часа Концерт на български изпълнител

 

28.09.2019 г.

Центъра на града

11:00 часа Конкурс за детска рисунка на тема "Слънцето грее за всички".

За записване и участие в изложение на местни производители  тел. за връзка 0899855441 Ренета Христова

Екип на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица