ДО

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СУНГУРЛАРЕ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

 

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

 

Уважаеми господин председател,

дами и господа общински съветници,

 

В параграф 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за

корпоративното подоходно облагане, публикуван в Държавен вестник, бр. 98 от 27.11.2018г. в сила от 01.01.2019г., се правят изменения и допълнения  в Закона за местните данъци и такси. Основно те се отнасят до промяна в начина на облагане на леките автомобили  и товарните автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 тона -  налице е промяна в групите, които определят диапазоните по мощност на автомобилите, въведен е екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила, както и коефициент за броя на годините на автомобила от датата на производство. Направени са и някои изменения и допълнения, с които се прецизира използваната терминология, а също се и намалява административната тежест за гражданите.

В тази връзка е необходимо да бъде извършена промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе с цел превеждане на Наредбата в съответствие с измененията в ЗМДТ.

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение е публикуван в сайта на община Сунгурларе на 14.12.2018г.

           

С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ, да вземе следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

            І. Приема Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци  на територията на община Сунгурларе /съгласно предложеният проект/.

 

            ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци  на територията на община Сунгурларе, приета с Решение № ………………… г. на Общински съвет - Сунгурларе влиза в сила от 01.01.2019г.

 

 

           Приложения:

 

 1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

определяне размера на местните данъци  на територията на община Сунгурларе;

 1. Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе 

 

 

 

 

                                                            ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ: …….………………

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА Сунгурларе                                                       
 

           Поради това , че Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси влиза в сила от 01.01.2019г.,

На основание чл.26, ал.4 изр.2  от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за изменение и допълнение на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страница на община Сунгурларе - 14.12.2018г. се  приемат  предложения и становища до 28.12.2018г.вкл.  относно така изготвения Проект на Наредба за изменение и  допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе.

 

 

ПРОЕКТ !

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Сунгурларе

 

 

 • 1. Чл. 7, ал. 1 се изменя така:

„(1)С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

 

 • 2. Чл. 8, ал. 4 се изменя така:

„(4)При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”

 

 • 3. В чл. 9 след думите "вещно право" се добавя "на ползване".

 

 • 4. В чл. 10:
 1. ал. 1 се изменя така:

            „(1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

 1. В брой на касата на звено „МДТ”, находяща се в гр. Сунгурларе, ул.”Г.Димитров” №2 и в кметствата по населени места.

                        2.по банков път          - по банковата сметка на общината;

                        3.на каса в български пощи

                  4.Изипей каси

                 5.в Банка ДСК

 1. в ал. 2 след думите "вещно право" се добавя "на ползване".

 

 • 5. В чл. 19 се създават нови ал. 3 и ал. 4:

 "(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища."

 „(4) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.”

 

 • 6. Чл. 21 се изменя така:

„чл.21 При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по  чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.”

 

 

 

 • 7. В чл. 30:
 1. досегашният текст става ал. 1;
 2. създава се нова ал. 2:

 "(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник."

 

 • 8. В чл. 37:
 1. ал. 2 се изменя така:

„(2)Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”

   

 • 9. В чл. 40 се изменя така:

              /1/  Собствениците  на превозни средства, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от  Закона за местните данъци и такси ,когато са ги придобили по един от начините посочени в чл.54 ал.3 от  Закона за местните данъци и такси ,а именно:

 1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
 2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
 3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
 4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

 

             /2/ За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.     При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

 

 • 10. В чл. 41:

 

    І. ал. 1 се изменя така:

 "(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

 

ГДПС = ИмК х ЕК,

 

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

 

ИмК = СkW х Кгп,

 

 

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

 а) до 55 kW включително –                        0.60  лв. за 1 kW;

 б) над 55 kW до 74 kW включително –       0.60   лв. за 1 kW;

 в) над 74 kW до 110 kW включително –     1.70  лв. за 1 kW;

 г) над 110 kW до 150 kW включително -    1.95  лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително -    2.05  лв. за 1 kW;

е) над 245 kW –                                          3.05  лв. за 1 kW;

 

2.Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

 

Над 20 години

 

1,1

 

Над 15 до 20 години включително

 

1

 

Над 10 до 15 години включително

 

1,3

 

Над 5 до 10 години включително

 

1,5

 

До 5 години включително

 

2,3

 

 

 1. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

 

Екологична категория

 

Коефициент

 

без екологична категория,

с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

 

 1,10

 

"Евро 3"

 

 1,00

 

"Евро 4"

 

 0,80

 

"Евро 5"

 

 0,60

 

"Евро 6" и "ЕЕV"

 

0,40

 "

 

 ІІ. в ал. 2, думите "леки автомобили" се заменят с "леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т".

 

ІІІ.  в ал. 4, текста преди т.1 се изменя така:

"(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", на базата на общото тегло е в размер, както следва:”

 

 ІV.  ал. 6 се изменя така:

 "(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т е в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост."

 

 1. в ал. 8, думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се заличават.

 

VІ. в ал. 9, думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават.

 

VІІ. в ал. 12, думите „превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“.

 

VІІІ. създава се нова ал. 14:

 "(14) Когато в регистъра по чл. 39, ал. 2 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория."

 

 • 11. В чл. 45:
 1. ал. 1 се отменя.
 2. ал. 2 се изменя така:

 "(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.".

 1. ал. 3 се изменя така:

 "(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.".

 1. създава се ал. 5 :

 "(5) Когато в регистъра по чл. 39, ал. 2 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория."

 

 • 12. Чл. 47 се изменя така:

"Чл. 47  Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси  – в приход на общината по регистрация на превозното средство."

 • 13. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 11. :

§11. За 2019г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019г. Когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.”

 

 • 14. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 12:

§12. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе, приета с Решение № ………………… г. на Общински съвет – Сунгурларе, влиза в сила от 01.01.2019г.

М О Т И В И

към проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните  данъци на територията на община Сунгурларе 

 

            На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе

 

 

 1. Причини, които налагат приемането:

            Обнародваните в Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018г. изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019г. Основно те се отнасят до промяна в начина на облагане на леките автомобили  и товарните автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 тона -  налице е промяна в групите, които определят диапазоните по мощност на автомобилите, въведен е екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила, както и коефициент за броя на годините на автомобила от датата на производство. Направени са и някои изменения и допълнения, с които се прецизира използваната терминология, а също се и намалява административната тежест за гражданите.

 

 1. Целите, които се поставят:

2.1. Привеждане на Наредбата за  определяне  размера на местните  данъци          на територията на община Сунгурларе в съответствие с изискванията на Закона     за местни данъци и такси;

2.2. Повишаване на приходите в бюджета на Община Сунгурларе.

 

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:  

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата за определяне

размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе не са необходими допълнителни финансови средства.

 

 1. Очаквани резултати от прилагането:

4.1. Актуализиране на нормативната база, отнасяща се за местните данъци;

4.2. Увеличаване на приходите в общинския бюджет.

 

 1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.