12 ОКТОМВРИ –ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

Уважаеми дами и господа,
Скъпи колеги и съграждани,
На 12 октомври 1882 г. преди 134 години в бр. 117 на „Държавен вестник” е публикуван първият Закон за общините и градското управление в България, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България.
На 18 юни 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Третото общо събрание на Национално сдружение на общините в Република България вземат решение 12 октомври да бъде отбелязван, като Ден на българската община – ден превърнал се в традиция в календара на местните власти.
Целта на общото отбелязване е да се популяризира дейността на местната власт, да се постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, както и да се стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.
Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. Глава 1, чл. 3 - “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.”
През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.
В Деня на българската община, позволете ми да се обърна към всички Вас и да изразя своята огромна признателност и уважение към всички, които честно са работили и работят за нашия град и нашата община.
Пожелавам на всички бивши, настоящи и бъдещи общински съветници, кметове, служители и партньори на Община Сунгурларе здраве, разум и много енергия за постигане на по-добро обществено развитие, за утвърждаване ролята на общината в развитието на обществото, както и за стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.
Уважаеми колеги,
Нека заедно, в условията на истинско гражданско общество обогатим съдържанието и възможностите на местните органи за управление.
Благодаря Ви за професионализма, колегиалността и не на последно място за човешкото отношение и съпричастността в момент в който всички се нуждаем от подкрепа. За усилията, които ежедневно полагате да съхраните авторитета на нашата община, да запазите нейните традиции, да изпълнявате поетите ангажименти.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ Кмет на Община Сунгурларе гр. Сунгурларе