На 03.09.2016г. по повод отбелязването на 42 години от обявяването на Сунгурларе за град бе открит на Център за предоставяне на услуги в домашна среда.

В своето обръщение зам. Кмета Хатидже Георгиева, сподели на присъстващите и гостите, че центъра e изграден по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. В него ще се предоставят здравни и социални услуги в домашна среда в зависимост от индивидуалните потребности и желания на потребителите.
Предоставяните социални услуги от центъра са:
- за лична помощ - поддържане личната хигиена на потребителя, текущо почистване на стаите ползвани от потребителите
- комунално битови дейности - Битови услуги ,закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост за потребителя (със средства на потребителя),заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и пр. (със средства на потребителя на социалните услуги), осигуряване на отоплителни материали за потребителя.
Предоставяните здравни услуги за свързани с проследяването на здравословното състояние на потребителите (измерване на кръвноналягане, телесна температура, спазване на правилен режим на хранене , редовно приемане на лекарства и др.), и при доказана необходимост се предоставят рехабилитационни услуги
Към настоящия момент Центъра за услуги в домашна среда предоставя социални услуги на 64 потребители, въз основа на комплексна и качествена оценка на потребностите им.
За организация на работа в Центъра има назначен екип от :
Социален работник на пълен работен ден, медицинска сестра на 2 часа дневно, рехабилитатор на 2 часа дневно и шофьор също на 2 часа дневно.
Социалните услуги се предоставят в домашна среда от 31 лични асистента и 19 домашни помощника. Същите са назначени на трудов договор и са преминали през обучение и придобиха знания и умения за предоставяне на качествени грижи в домашна среда.
Закупено е и специализирано транспортно средство , модифицирано за ползване от хора с увреждания, което помага за обслужването на потребителите. При ритуала за откриването на центъра лентата бе прерязана от зам. Областния управител Владимир Крумов и зам. Кмета на Общината Хатидже Георгиева.