Обяви от ЕП

Министерство на труда и социалната политика”
Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01
“Възможности за ранно детско развитие
на ромските деца от Община Сунгурларе”

 

ОБЯВА

Община  Сунгурларе  обявява  конкурс  по  документи  и  събеседване  за  длъжността „Общностен медиатор” по Договор за безвъзмездна финансова помощ Договор за БФП № BG05M9OP001-4.003-0030 C01 “Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”, изпълняван от Община Сунгурларе по процедура за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ№  BG05M9OP001-4.003  „Транснацинални  партньорства“,.
Проектът  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  Оперативна  програма  “Развитие  на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изисквания към кандидатите:
- минимално образование: средно;
- Специалност: не се изисква;
- Стаж по специалността:не се изисква;
- Компютърна грамотност, умения за ползване на интернет;
- За предимство ще се счита участието на кандидата по проекти в социалната сфера;

При кандидатстване е необходимо да се представят следните документи:
- Заявление по образец;
- лична карта ( за справка) ;
- Копие от диплома за завършено образование
- Копие на документ за придобита квалификация;
- Професионална автобиография;
- Копие на трудова книжка;

С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор за 10 месеца по 8 часа дневно.


Срок за подаване на документи за кандидатстване по обявената позиция от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. до 17.00 часа.


Документи се подават в Община Сунгурларе на адрес: град Сунгурларе, ул. “Георги Димитров” № 10, ет.2, Офис по проекта .

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на  Европейския социален фонд. Община Сунгурларе носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”
www.eufunds.bg

Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01“Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Приложения:

1. Заявление

2. Процедура за подбор

3. Длъжностна характеристика Общностен медиатор

4. Длъжностна характеристика Общностен - здравен медиатор

5. Длъжностна характеристика Общностен - образователен медиатор