Обяви от ЕП

 

Община Сунгурларе започва изпълнението "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на Община Сунгурларе"  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.