Заповеди на Кмета на Община Сунгурларе

  Дата   Относно
642   02.09.2019г.  

Обявяване на спечелилия търга с тайно наддаване за предоставяне на сечище в Обект 1914, открит със Заповед № 578/19.08.2019г. на Кмета на Община Сунгурларе

610   30.08.2019г.  

Обявяване началото на гроздобера в град Сунгурларе за сорта Пино Шардоне и Мускат Отонел

590   21.08.2019г.  

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез директно възлагане за доставка на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Сунгурларе

578   19.08.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци

Съдържание на документацията
Заповед
Условия за провеждане на търга
Образци на документи
Проекто договор
Приложения

577   19.08.2019г.  

Заповед за определяне на места за обяявване и публикуване на избирателни списъци

576   19.08.2019г.  

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Сунгурларе

    09.08.2019г.  

Откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. за землища на Община Сунгурларе

Заповед № РД 11-143/05.08.2019г. на Областна дирекция "Земеделие" - Бургас
Придружително писмо

569   12.08.2019г.  

Обявяване на конкурс за заемане на длъжност по служебно правоотношение - главен експерт "Спорт и туризъм"

Заповед
Обява

516   30.07.2019г.  

Отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост с идентификатор 65111.48.21 по Кадастралната карта в землището на с. Садово, община Сунгурларе

492   17.07.2019г.  

Определяне на заместник на Кмета на с. Подвис поради временна нетрудоспособност

482   16.07.2019г.  

Заповед за провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта африканска чума при свинете

448   02.07.2019г.  

Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: гр. Сунгурларе, с. Пчелин, с. Велислав, с. Чубра, с. Дъбовица - Обект 1913

Заповед
Протокол

447   02.07.2019г.  

Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: с. Манолич, с. Есен, с. Подвис, с. Славянци, с. Грозден, с. Терзийско - Обект 1912

Заповед
Протокол

458   02.07.2019г.  

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд

408   12.06.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1912

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

407   12.06.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1913

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

405   11.06.2019г.  

Прекратяване на насрочения със Заповед 387 от 06.06.2019г. конкурс за Обект 1910/ЛФ

404   11.06.2019г.  

Прекратяване на насрочения със Заповед 388 от 06.06.2019г. конкурс за Обект 1911/ЛФ

390   06.06.2019г.  

Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: Черница, Лозарево, Вълчин, Климаш, Костен - Обект 1907

Заповед
Протокол

389   06.06.2019г.  

Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: Бероново, Съединение, Камчия, Завет, Босилково, Ведрово, Прилеп, Манолич, Велислав, Везенково, Садово - Обект 1906

Заповед
Протокол

388   06.06.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1911

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

387   06.06.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1910/ЛФ 2019

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

381   05.06.2019г.  

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на залесени територии от общинския поземлен фонд за срок на ползване 10 години

372   31.05.2019г.  

Прекратяване на насрочения със Заповед 336 от 16.05.2019г. конкурс за Обект 1905/ЛФ

371   31.05.2019г  

Прекратяване на насрочения със Заповед 335 от 16.05.2019г. конкурс за Обект 1904/ЛФ

338   16.05.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1907

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

337   16.05.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1906

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

336   16.05.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1905

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

335   16.05.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1904

Заповед
Условия
Образци на документи
Проекто договор

298   17.04.2019г.  

Начало и ред за провеждане на предизборната кампания

283   12.04.2019г.  

Обявяване на спечелил конкурса за Обект 1903

282   12.04.2019г.  

Обявяване на спечелил конкурса за Обект 1902

281   12.04.2019г.  

Обявяване на спечелил конкурса за Обект 1901

254   08.04.2019г.  

Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за членове на ЕП на 26.05.2019г.

237   26.03.2019г.  

Образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе

227   21.03.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1901, в отдели/подотдели: 175 "а"; 179 "а"; 178 "в"; 205 "ж", "б", "и"; 206 "в", "г"; 212 "б", "д"; 210 "з"; 217 "з"; 292 "д", "л"; 303 "е"; 1077 "б", "в"; 1164 "п"; 1262 "а", "и"; 1276 "г", "д", 178 "б"; 1283 "а", "б"  при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 19 915.10 лв. без ДДС.

Заповед
Условия
Техническо задание
Образци на документи
Проекто-договор

226   21.03.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1902, в отдели/подотдели: 65 "н", "т", "у", "с"; 74 "л"; 97 "в"; 80 "а"; 81 "б"; 140 "в"; 157 "з", "и"; 158 "б", "е"; 162 "м", "и"; 180 "б", "д"; 247 "д"; 251 "о", "т"; 259 "б", "г"; 281 "г", "д"; 299 "б"; 1224 "к"; 1253 "в", "г"; 1284 "г"  при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 23 129.70 лв. без ДДС.

Заповед
Условия
Техническо задание
Образци на документи
Проекто-договор

225   21.03.2019г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1903, в отдели/подотдели: 86 "к", "о"; 146 "в", "д"; 147 "д"; 147 "к"; 148 "г"; 171 "в"; 300 "е", "з"; 148 "ж"; 222 "ф", "ш"; 223 "з"; 230 "а"; 231 "д"; 243 "а"; 256 "б"; 309 "а", "б"; 1078 "и", "л", "б", "д", "з"; 1218 "б"; 1282 "г"; 1286 "г", "д"; 1298 "б"; 1322 "ж"; 1301 "а"; 79 "а", "г", "е" при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 22 489.50 лв. без ДДС.

Заповед
Условия
Техническо задание
Образци на документи
Проекто-договор

224   20.03.2019г.  

Заповед за провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта африканска чума при свинете

194   28.02.2019г.  

Утвърждаване на формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2019г. между училища и детски градини в Община Сунгурларе
Приложение
Разпределение - училища
Разпределение - детски градини

140   07.02.2019г.  

Обявяване на спечелилия търга с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1822

139   07.02.2019г.  

Обявяване на спечелилия търга с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1821

042   24.01.2019г.  

Заповед за провеждане на разяснителна кампания относно възможността за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28.01.2000г. и на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23.12.2016г.
Съобщение от Община Сунгурларе относно регистрацията на на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23.12.2016г.
Писмо от Басейнова дирекция "Черноморски район" относно регистрацията на на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23.12.2016г.

034   21.01.2019г.  

Заповед за обявяване на конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността Директор на "Дом за пълнолетни лица с деменция" с. Славянци, община Сунгурларе
Обявление за конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността Директор на "Дом за пълнолетни лица с деменция" с. Славянци, община Сунгурларе

032   15.01.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1821 267 "о", 267 "с", 267 "д", "г", "в" на територията на община Сунгурларе
Условия за участие в търга
Заявление за участие
Ценово предложение
Декларация за съдимост
Декларация за недопускане на подизпълнители

Декларация за липса на задължения и несъстоятелност
Декларация за свързани лица
Декларация за съгласие за обработка на личните данни
Проекто-договор

031   15.01.2019г.  

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1822 1246 "в", 1247 "г", 1245 "к", 250 "е", 241 "г", 240 "ж", 83 "д", 161 "з" на територията на община Сунгурларе
Условия за участие в търга
Заявление за участие

Декларация за условията и реда за преработка на дървесината
Ценово предложение
Декларация за недопускане на подизпълнители
Декларация за свързани лица
Декларация за съгласие за обработка на личните данни
Проекто-договор

         
         
815   14.12.2018г.  

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл. Бургас

808   12.12.2018г.  

Забраняване на нерегламентираното управление на отпадъците на територията на община Сунгурларе

722   07.11.2018г.  

Провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция от метални колони и греди, върху стоманобетонова основа със застроена площ 117, 35 кв. м., находяща се в УПИ І – за автогара, кв. 44 по ПУП на гр. Сунгурларе, целият с площ 2226 кв. м., при граници: север - УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, изток – УПИ ІІ, юг – улица, запад – УПИ ІІІ”.

721   07.11.2018г.  

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе

716   05.11.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса, открит със Заповед № 681/19.10.2018г.

707   01.11.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности с предмет: "Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1820, отдели: 94 "о", "м"; 158 "г"; 159 "в"; 161 "д", "ж", 289 "н"", открит със Заповед № 671/12.10.2018г. на Кмета на Община Сунгурларе

702   29.10.2018г.  

Определяне на границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2019г.

701   26.10.2018г.  

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе

685   22.10.2018г.  

Заповед за отдаване под наем на земеделски имот, намиращ се в землището на с. Везенково, на "Златен клас 2004" ООД

684   22.10.2018г.  

Заповед за отдаване под наем на земеделски имот, намиращ се в землището на с. Вълчин, на Иванка Кенова Желева

681   19.10.2018г.  

Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1821, в отдели/подотдели: 83 "д", 161 "з", 240 "ж", 241 "г", 250 "е", 267 "в", "г", "д", "о", "с", 1245 "к", 1246 "в", 1247 "г"
Ценово предложение
Декларация за извършвани дейности по чл. 10, ал. 1, т.18 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Декларация за извършен оглед и готовност за изпълнение на дейностите

Декларация за подизпълнители
Декларация за съдимост

Декларация за липса на задължения
Проекто-договор
Списък документация
Техническо задание
Условия за провеждане на конкурса
Заявление за участие

671   12.10.2018г.  

Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1820, отдели: 94 "о", "м"; 158 "г"; 159 "в"; 161 "д", "ж", 289 "н".
Заповед № 671/12.10.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие в открит конкурс
Проект договор
Декларация за свързани лица
Декларация за съдимост
Декларация за липса на задължения и несъстоятелност
Декларация за подизпълнители
Оферта (образец)
Техническо задание

656   05.10.2018г.  

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до пет години на петно-публична общинска собственост

655   05.10.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности с предмет: "Извършване на услуга сеч, извозване до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1819 в отдели/подотдели: 1227 "к", "у", 1290 "з", 1225 "д", 1244 "р", "т", 1285 "а", "б", "в", 1304 "г", открит със Заповед № 603/14.09.2018г. на Кмета на Община Сунгурларе

654   03.10.2018г.  

Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

646   01.10.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности с предмет: "Извършване на услуга сеч, извозване до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1818 в отдели/подотдели: 140 "а", "б", "д"; 142 "а", "б"; 160 "е", "з", "н"; 177 "н"; 240 "и"; 256 "а", "м"", открит със заповед № 588/10.09.2018г. на Кмета на Община Сунгурларе

630   26.09.2018г.  

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до пет години на петно-публична общинска собственост

625   21.09.2018г.  

Обявяване на спечелил търга, открит със заповед 554/29.08.2018г.

612   19.09.2018г.  

Откриване на гроздоберната кампания за сортовете "Мискет червен", "Ркацители", "Памид", "Кераца", "Мерло" и други винени сортове за град Сунгурларе

603   14.09.2018г.  

Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1819, отдели: 1227 "к", "у", 1290 "з", 1225 "д", 1244 "р", "т", 1285 "а", "б", "в", 1304 "г".
Заповед № 603/17.09.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие в открит конкурс
Проект договор
Декларация за свързани лица
Декларация за съдимост
Декларация за липса на задължения и несъстоятелност
Декларация за подизпълнители
Оферта (образец)
Техническо задание

602   14.09.2018г.  

Прекратяване на процедура за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1817

601   14.09.2018г.  

Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1816

591   11.09.2018г.  

Заповед относно мерки срещу болестта африканска чума при свинете

588   10.09.2018г.  

Провеждане на открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за изпълнението на комплекс от дейности за Обект 1818

585   07.09.2018г.  

Откриване на процедура за отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост

579   05.09.2018г.  

Премахване на незаконен строеж в с. Съединение, кв. "Морава", ул. "Двадесет и втора", № 4

577   03.09.2018г.  

Определяне на пространствена изолация за хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Дъбовица

562   03.09.2018г.  

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от десет години на терен - частна общинска собственост

557   30.08.2018г.  

Начало на гроздобера в гр. Сунгурларе за сортове Пино Шардоне и Мускат о тонел

556   29.08.2018г.  

Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1817, отдели: 1244 "р", "т", 1285 "а", "б", "в", 1304 "г", 1225 "д"
Заповед № 556/29.08.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие
Проект договор
Декларации
Оферта (образец)
Техническо задание

555   29.08.2018г.  

Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1816, отдели: 243 "к", 265 "м", 266 "в", "д", 301 "г".
Заповед № 555/29.08.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие в открит конкурс
Проект договор
Декларация за свързани лица
Декларация за съдимост
Декларация за липса на задължения и несъстоятелност
Декларация за подизпълнители
Оферта (образец)
Техническо задание

554   29.08.2018г.  

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе

533   24.08.2018г.  

Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1815

526   21.08.2018г.  

Определяне на публични места в гр. Сунгурларе за извършване на амбулантна търговия

506   06.08.2018г.  

Извършване на услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ За населени места: Сунгурларе, Есен, Подвис, Лозарево, Черница, Вълчин, Грозден, Обект 1815
Заповед № 506/06.08.2018г.
Условия за провеждане на открит конкурс
Заявление за участие в открит конкурс
Проект договор
Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (Образец 1)
Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (Образец 2)
Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (Образец 3)
Оферта (образец)
Декларация, че кандидатът няма да ползва подизпълнители (образец)
Техническо задание

444   03.07.2018г.   Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1814
443   03.07.2018г.   Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1811
442   03.07.2018г.   Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1810
440   02.07.2018г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в община Сунгурларе, обл. Бургас
422   20.06.2018г.   Провеждане на процедура по договаряне за услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе, Обект 1814
Съдържание на документацията
Заповед № 422/20.06.2018г.
Условия за участие
Заявление за участие (образец)
Ценово предложение (образец)
Декларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (образци 1, 2, 3)
Декларация, че кандидатът няма да ползва подизпълнители (образец)
Проект на договор
Техническо задание
421   20.06.2018г.   Провеждане на процедура по договаряне за услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе, Обект 1811
Съдържание на документацията
Заповед № 421/20.06.2018г.
Условия за участие
Заявление за участие (образец)
Ценово предложение (образец)
Декларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (образци 1, 2, 3)
Декларация, че кандидатът няма да ползва подизпълнители (образец)
Проект на договор
Техническо задание
420   20.06.2018г.   Провеждане на процедура по договаряне за услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе, Обект 1810
Съдържание на документацията
Заповед № 420/20.06.2018г.
Условия за участие
Заявление за участие (образец)
Ценово предложение (образец)
Зекларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" (образци 1, 2, 3)
Декларация, че кандидатът няма да ползва подизпълнители (образец)
Проект на договор
Техническо задание
413   20.06.2018г.  

Контрол на животните, възприемчиви към заболяването заразен нодулен дерматит

412   20.06.2018г.  

Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

409-2   18.06.2018г.  

Прекратяване на процедура за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности -Обект 1814

409-1   18.06.2018г.  

Прекратяване на процедура за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности -Обект 1811

409   18.06.2018г.  

Прекратяване на процедура за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности -Обект 1810

391   08.06.2018г.  

Извършване на дезакаризация на площите за обществено ползване и провеждане на разяснителни мероприятия

373   04.06.2018г.  

Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост

370   04.06.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за възлагане на комплекс от дейности, открит със Заповед № 297/14.05.2018г. - Обект 1813

369   04.06.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за възлагане на комплекс от дейности, открит със Заповед № 296/14.05.2018г. - Обект 1812

368   04.06.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за възлагане на комплекс от дейности, открит със Заповед № 293/14.05.2018г. - Обект 1809

359-3   31.05.2018г.  

Прекратяване на процедурата за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1814

359-2   31.05.2018г.  

Прекратяване на процедурата за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1811

359-1   31.05.2018г.  

Прекратяване на процедурата за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1810

348   31.05.2018г.  

Заповед за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1814

Условия за провеждане на конкурса

Проект договор

Образци на документи

347   31.05.2018г.  

Заповед за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1811

Условия за провеждане на конкурса

Проект договор

Образци на документи

346   31.05.2018г.  

Заповед за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1810

Условия за провеждане на конкурса

Проект договор

Образци на документи

319   25.05.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за продажба на стояща дървесина на корен за ЛФ 2018г., обект 1808

318   25.05.2018г.  

Обявяване на спечелил конкурса за продажба на стояща дървесина на корен за ЛФ 2018г., обект 1807

298   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1814

Условия за провеждане на конкурса

297   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1813

Условия за провеждане на конкурса

296   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1812

Условия за провеждане на конкурса

295   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1811

Условия за провеждане на конкурса

294   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1810

Условия за провеждане на конкурса

293   14.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1809

Условия за провеждане на конкурса

269   02.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1808 - ЛФ2018г.

Условия за провеждане на конкурса

268   02.05.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1807 - ЛФ2018г.

Условия за провеждане на конкурса

263   27.04.2018г.   Прекратяване на насрочения със Заповед № 233/16.04.2018г. Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1808 - ЛФ/2018г.
262   27.04.2018г.   Прекратяване на насрочения със Заповед № 234/16.04.2018г. Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1807 - ЛФ 2018г.
250   20.04.2018г.   Извършване на дезинсекция и дезакаризация на всички площи за обществено ползване
248   18.04.2018г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост
234   16.04.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП

Условия за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1807 - ЛФ2018г.

233   16.04.2018г.  

Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП

Условия за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1808 - ЛФ2018г.

227   16.04.2018г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Костен - УПИ VІІ кв. 4
226   16.04.2018г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно: павилион с площ 9,61 кв.м., находящ се в УПИ VІ кв.57 по ПУП на гр. Сунгурларе
199-1   27.03.2018г.   Заповед за класиране на обекти 1802, 1803, 1804, 1805, 1806
167   09.03.2018г.   Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП
119   21.02.2018г.  

Прекратяване на административно производство

Уведомление по Заповед № 119/21.02.208г.

109   16.02.2018г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на терен – частна общинска собственост, а именно: терен с площ 599 кв.м., находящ се в УПИ ХХХІХ – за стопански дейности кв.2 по ПУП на гр.Сунгурларе, за растениевъдна продукция.
108   16.02.2018г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терени – частна общинска собственост, за отглеждане на животни и животинско продукция
050   24.01.2018г.   Обявяване на грипна епидемия в Община Сунгурларе
049   23.01.2018г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на община Сунгурларе
021   09.01.2018г.   Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост
016   05.01.2018г.   Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП
Документация
         
         
671   11.12.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска
622   21.11.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска
604   09.11.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Везенково, община Сунгурларе
588   03.11.2017г.   Ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти
543   16.10.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе
542   16.10.2017г.
  Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
498   26.09.2017г.   Определяне на пространственна изолация в съответствие с технологичните норми по отношение на семепроизводни полета за хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Дъбовица
486   18.09.2017г.   Обявяване начало на гроздобера за сорт Червен Мискет и други винени сортове в гр. Сунгурларе с дата 28.09.2017г.
450   01.09.2017г.   Обяявване начало на гроздобера за сортове Пино Шардоне и Мускат Отонел с дата 06.09.2017г.
439   25.08.2017г.   Провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности с предмет "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2017 год., на територията на Община Сунгурларе, Обект 1701, в отдели/подотдели: 171 д, 161 е, 167 а, 82 а, 80 е, 80 в, 80 б, 1185 п, 1186 и, 1187 и, 1187 к, 1187 г, 1187 ж, 1215 м, 269 к, 94 д, 255 в, 163 б“
438   25.08.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост за селскостопански нужди
428   21.08.2017г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
427   21.08.2017г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе
426   21.08.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост - "Бивша автоспирка"
383   25.07.2017г.   Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе
338   04.07.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – публична общинска собственост
321   28.06.2017г.   ЗАПОВЕД № 321 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 1 година , считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2018 год.
311   20.06.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост
296   14.06.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2022 год.
290   13.06.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
285   13.06.2017г.   ЗАПОВЕД №285 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас
251   25.05.2017г.   Обявяване на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
232   11.05.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост за селскостопански нужди
213   03.05.2017г.   Забраняване движението на каруци в тъмната част на денонощието и движението на животни през селскостопански земи с посеви и трайни насаждения
199   25.04.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
198   25.04.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
184   12.04.2017г.
  Провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция от метални колони и греди, върху стоманобетонова основа със застроена площ 117, 35 кв.м., находяща се в УПИ І – за автогара, кв.44 по ПУП на гр.Сунгурларе, целият с площ 2226 кв.м., при граници: север - УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, изток – УПИ ІІ, юг – улица, запад – УПИ ІІІ”.
105   06.03.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
085   15.02.2017г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП на с. Камчия
026   13.01.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе
013   04.01.2017г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
         
         
839   29.12.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
793   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
792   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
791   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
789   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
788   06.12.2016г.   Обезопасяване и заздравяване на сграда в с. Чубра, община Сунгурларе
695   19.10.2016г.   Ползване на общинско помещение Ритуална зала, с цел опазване на общинското имущество и предстоящо обновяване на залата
690   17.10.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, община Сунгурларе
666   03.10.2016г.   Начало и ред за провеждане на предизборната и информационно-разяснителната кампания
632   16.09.2016г.   Определяне на пространственна изолация в съответствие с технологичните норми по отношение на семепроизводни полета за хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Дъбовица
624   13.09.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в имот № 160017 в землището на с. Камчия
623   13.09.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ. Сунгурларе
607   07.09.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем
606   07.09.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия
595   31.08.2016г.   Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за Президент и вицепрезидент и Национален референдум на 06.11.2016г.
594   31.08.2016г.   Създаване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе
570   22.08.2016г.   Определяне на длъжностно лице, което да организира и възлага обществени поръчки, да отговаря за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки по ЗОП
569   22.08.2016г.   Определяне на заместник на Кмета на Община Сунгурларе за времето от 22.08.2016г. до 26.08.2016г.
530   04.08.2016г.   Продължаване на дейността на Общински детски комплекс - Сунгурларе като като Център за подкрепа за личностно развитие
491   19.07.2016г.   Насрочване на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Сунгурларе, за отдаване под наем за шивашки дейности, за срок до десет години, на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ. Сунгурларе
490   19.07.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
468   13.07.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
461   12.07.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – частна общинска собственост, а именно: самостоятелен търговски обект, находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв.68 по ПУП на гр.Сунгурларе
429   01.07.2016г.   Забраняване къпането във водни обекти на цялата територия на община Сунгурларе, които са с неохраняем водоспасителен режим
407   22.06.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на обект – публична общинска собственост, а именно: битово кафене с площ 25 кв.м. и веранда с площ 10 кв.м., находящи се в Музеен комплекс по лозаро – винарство в гр. Сунгурларе
406   22.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 7 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2023 год.
405   22.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 7 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2023 год.
404   22.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 3 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2019 год.
389   15.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
384   15.06.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 10 години, считано от стопанската 2016/2017 год.
317   05.05.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2021 год.
311   28.04.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2021 год.
308   28.04.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
280   22.04.2016г.   Насрочване на повторен публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем
278   22.04.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за образователни дейности, за срок до десет години на част от сграда – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V кв.34 по ПУП на с. Климаш
270   19.04.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия
232   30.03.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – частна общинска собственост, а именно: самостоятелен търговски обект, находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв. 68 по ПУП на гр. Сунгурларе
231   30.03.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем
207   21.03.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно: павилион с площ 9.61 кв.м., ситуиран под № 2, съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми съоръжения, находящ се в УПИ VI кв. 57 по ПУП на гр. Сунгурларе за обущарски услуги
181   29.02.2016г.   Утвърждаване на формули за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за 2016г. между детски градини и училища, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Кмета на Община Сунгурларе
171   24.02.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия
169   24.02.2016г.   Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
168   24.02.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно терен с площ 830 кв.м., находящ се в УПИ III - резервен терен на Община Сунгурларе кв. 10 по ПУП на с. Вълчин за складиране на движими вещи
167   24.02.2016г.   Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно: павилион с площ 9.61 кв.м., ситуиран под № 2, съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми съоръжения, находящ се в УПИ VI кв. 57 по ПУП на гр. Сунгурларе за обущарски услуги