Профил на купувача

Търгове и конкурси

Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на терен – частна  общинска собственост, а именно: терен с площ 599 кв.м., находящ се в УПИ ХХХІХ – за стопански дейности  кв.2 по ПУП на гр.Сунгурларе, за растениевъдна продукция.

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терени – частна  общинска собственост, за отглеждане на животни и животинско продукция

Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост

Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП
Документация

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим  имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим  имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна  общинска собственост в с. Везенково, община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна  общинска собственост за селскостопански нужди

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна  общинска собственост - "Бивша автоспирка"

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – публична  общинска собственост

ЗАПОВЕД № 321 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 1 година , считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2018 год.

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна  общинска собственост

Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано  от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2022 год.

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

ЗАПОВЕД №285 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас

Обявяване на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост за селскостопански нужди

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция от метални колони и греди, върху стоманобетонова основа със застроена площ 117, 35 кв.м., находяща се в УПИ І – за автогара, кв.44 по ПУП на гр.Сунгурларе, целият с площ 2226 кв.м., при граници: север - УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, изток – УПИ ІІ, юг – улица, запад – УПИ ІІІ”.

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна  общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП на с. Камчия

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна  общинска собственост, находяща се в имот № 160017 в землището на с. Камчия

Насрочване на публичен  търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ. Сунгурларе

Насрочване на публичен  търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна  общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия

Обява за продажба на земеделски земи

Насрочване на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Сунгурларе, за отдаване под наем за шивашки дейности, за срок до десет години, на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ. Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – частна  общинска собственост, а именно: самостоятелен търговски обект, находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв.68 по ПУП на гр.Сунгурларе

Протокол № 2 за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Сунгурларе за 2016г.

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на обект – публична общинска собственост, а именно: битово кафене с площ 25 кв.м. и веранда с площ 10 кв.м., находящи се в Музеен комплекс по лозаро – винарство в гр. Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 7 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2023 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 7 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2023 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 3 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2019 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 10 години, считано от стопанската 2016/2017 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2021 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем    на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2021 год.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе

Насрочване на повторен публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за образователни дейности, за срок до десет години на част от сграда – публична  общинска собственост, находяща се в УПИ V кв.34 по ПУП на с. Климаш

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна  общинска собственост, находяща се в УПИ І кв. 7 по ПУП на с. Камчия

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – частна  общинска собственост, а именно: самостоятелен търговски обект, находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв. 68 по ПУП на гр. Сунгурларе

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем

Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно: павилион с площ 9.61 кв.м., ситуиран под № 2, съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми съоръжения, находящ се в УПИ VI кв. 57 по ПУП на гр. Сунгурларе за обущарски услуги