Екология и БКСМЛ.ЕКСПЕРТ  ИРЕНА  АНГЕЛОВА –ВИСШЕ  МАГИСТЪР– СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ“

Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе-2015-2020г.

Контролиране  спазването на действащото законодателство в областта на охраната на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите.
Разработване на  проекти за перспективни и текущи програми по опазване на околната среда и контролира изпълнението й.Контролиране  спазването на екологичните стандарти и норми. Организиране на  проверки за съответствие на техническото оборудване с изискванията за опазване на околната среда. Вземане на  решения и даване на  указания за решаване на оперативните въпроси, свързани с екологията. Контролиране  спазването на предписанията на комисията по екология. Участие в провеждането на екологични експертизи за технико-икономическите обосновки на проекти за разширение и реконструкция на действащото производство, а също и за създаване на нови технологии и оборудване.Участие  в провежданите научно-изследователски дейности по пречистване на промишлените води, предотвратяване на замърсяване на околната среда, изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, намаляване или пълна ликвидация на технологичните отпадъци.
Осъществяване на  проверки  за съответствие на техническото състояние на оборудването с изискванията на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.
Организиране  воденето на отчетност за проведените мероприятия, отчетените резултати и подготвя анализи, които предава на ръководството.

ПротоколОС-РСУО-07.12.2017г.
Програма за опазване на околната среда на Община Сунгурларе, 2016-2020г.
Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе-2015-2020г.
Актуализирана Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса

1. „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД
Разрешение № 02-ДО-476-01 от 22.08.2016 г.
БУЛСТАT 202712393
гр. София, обл. София (столица)
Директор: Димитър Андреев Дамянов
Телефон: 02/926 59 11; Факс: 02 / 926 59 59

Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 70247;УПИ VI, кв.109 по ПУП на гр. Сунгурларе
• Код на отпадъка 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки
• Код на отпадъка 15 01 02 - Пластмасови опаковки
• Код на отпадъка 15 01 07 – Стъклени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
2. ЕТ“НОВА ЗВЕЗДА –АКИФ ЮМЕР – ЛЕВЕНТ ЮМЕР
Решение №02-ДО-495-00 от 21.11.2016 г.

БУЛСТАТ 203964600
гр. Сунгурларе, ул.“Иван Вазов“№30
Управител: Левент Акиф Юмер
Телефон:0897637663
Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 70247; ПИ №096053, местност „Гробищата“ по КВС на гр. Сунгурларе
• Код на отпадъка 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки
• Код на отпадъка 15 01 02 - Пластмасови опаковки
• Код на отпадъка 15 01 07 – Стъклени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване.