Регистри

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса

 

1. „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД
Разрешение № 02-ДО-476-01 от 22.08.2016 г.
БУЛСТАT 202712393
гр. София, обл. София (столица)
Директор: Димитър Андреев Дамянов
Телефон: 02/926 59 11; Факс: 02 / 926 59 59

Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 70247;УПИ VI, кв.109 по ПУП на гр. Сунгурларе
• Код на отпадъка 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки
• Код на отпадъка 15 01 02 - Пластмасови опаковки
• Код на отпадъка 15 01 07 – Стъклени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
2. ЕТ“НОВА ЗВЕЗДА –АКИФ ЮМЕР – ЛЕВЕНТ ЮМЕР
Решение №02-ДО-495-00 от 21.11.2016 г.

БУЛСТАТ 203964600
гр. Сунгурларе, ул.“Иван Вазов“№30
Управител: Левент Акиф Юмер
Телефон:0897637663
Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 70247; ПИ №096053, местност „Гробищата“ по КВС на гр. Сунгурларе
• Код на отпадъка 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки
• Код на отпадъка 15 01 02 - Пластмасови опаковки
• Код на отпадъка 15 01 07 – Стъклени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване.