Европейски програми и проекти

"Рекламна кампания „Раздай корен – продължи историята и виж бъдещето“"

Проект: „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО"

Покана за пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001„Солидарност"

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе и ЕО към него

Проект „РЪКА ЗА РЪКА КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА“

Съобщение за ПООС

Община Сунгурларе кандидаства с проект по конкурсна процедура

Министерство на труда и социалната политика одобри проктно предложение

Община Сунгурларе с одобрен проект по Оперативна програма

Информация обучение

Обучение и заетост на младите хора

Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе

Списък на класираните кандидат - потребители и определения индивидуален месеч бюджет

Нови възможности за грижа

Списък на оценените кандидати за „Домашни помощници“

Откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ”