Информация

Главен експерт Образование - Антоанета Алексиева - образование ВИСШЕ   : 56-81/878682055

Координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на образователно- възпитателния процес и осъществява контакти с Министерството на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение.Осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
 
Участва в разработването на  програма за  финансирането на общинските детски заведения.  Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания. Осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения. Разработва мрежата на общинските училища и детските заведения  .Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм.Участва в комисии,  разглеждащи образователни,  здравни,  социални,  културни, спортни и младежки проблеми.Участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ППМН).
Разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общинските училища и детски  заведения  на територията на общината. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно- исторически календар.

Регистър на общинските детски градини и ЦПРЛ