Общинска собственост

Информация

Гл.експерт Общ.собственост - Валентина Узунова    : 52-95/878916321, Вътр.тел.152
Специалист Жил.наст.НО - Соня Колева    : 52-95/878912390, Вътр.тел.120
Гл.експерт ОбПФ -  Веселина Парталова    : 50-72/878627099, Вътр.тел.144
Ст.инсп. Търг.трансп.стоп. -  Денка Камшева    : 50-93/878678252, Вътр.тел.125
Гл.експерт  - Гроздан  Димов    : 879636541, Вътр.тел.144

Публичен регистър за разпоредителни сделки

Протокол за разпределение на пасищата съгласно чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ

Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Проект на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),във връзка с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Сунгурларе, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Сунгурларе през 2018 г.  на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или във Фронт-офиса на Община Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, ул.”Георги Димитров” №2.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ - 2019г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2019г.

Програма 2018 г.

Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе , със всички изменения и допълнения към 26.09.2016 г.

Допълнение в Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Предложение за промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе

Предложение за допълнение в Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Докладна записка относно : промяна в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Публичен регистър на сдружения в етажната собственост

Обновен регистър на СС в Община Сунгурларе към 15.04.2016г.

Програма за управление и разпореждане с имотите

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2023г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2020г.

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г.


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ - 2019г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2019г.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Сунгурларе през 2017 г.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Сунгурларе през 2016 г.

Търгове и конкурси

Заповед на Кмета на Общината за провеждане на открит конкурс по реда на НУРВИДГТДОСПДНГП     09.01.2018г.
ЗАПОВЕД № 671 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе     11.12.2017г.
Заповед № 622 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе     21.11.2017г.
Заповед № 604 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственостпубличен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска с     09.11.2017г.
ЗАПОВЕД №543 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе     16.10.2017г.
ЗАПОВЕД №542 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе     16.10.2017г.
ЗАПОВЕД №438 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост     25.08.2017г.
ЗАПОВЕД № 428 публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе     21.08.2017г.
ЗАПОВЕД № 427 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе     21.08.2017г.
ЗАПОВЕД № 426 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     21.08.2017г.
ЗАПОВЕД №383 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас     25.07.2017г.
Заповед № 338 за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – публична общинска собственост     04.07.2017г.
ЗАПОВЕД № 321 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 1 година , считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2018 год.     28.06.2017г.
ЗАПОВЕД №296 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години , считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2022 год.     14.06.2017г.
ЗАПОВЕД №311 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост     20.06.2017г.
ЗАПОВЕД №290 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас     13.06.2017г.
ЗАПОВЕД №285 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас     13.06.2017г.
Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:
Обява ТО
Заповед ТО
Договор ТО
Приложение 1
Приложение 2
     25.05.2017г.
ЗАПОВЕД № 232 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост     11.05.2017г.
ЗАПОВЕД № 199 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе     25.04.2017г.
ЗАПОВЕД № 198 процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе     25.04.2017г.
ЗАПОВЕД № 184 за публично оповестен конкурс     12.04.2017г.
ЗАПОВЕД №105 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе     06.03.2017г.
ЗАПОВЕД №085/15.02.2017г. за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда - частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП на с.Камчия.     15.02.2017г.
ЗАПОВЕД №013/04.01.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас,както следва:     04.01.2017г.
ЗАПОВЕД №839 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас, а именно : 1 брой лек автомобил ОПЕЛ ВЕКТРА с рег. № А 2717 ВН , при начална тръжна цена 1297 лв     29.12.2016г.
ЗАПОВЕД № 690 публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ.Сунгурларе, обл.Бургас     17.10.2016г.
ЗАПОВЕД № 624 публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост     13.09.2016г.
ЗАПОВЕД № 623 за публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия     13.09.2016г.
Заповед №607 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем     07.09.2016г.
Заповед №606 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем     07.09.2016г.
Обява за продажба на земеделски земи      
Заповед №491 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем     19.07.2016г.
ЗАПОВЕД №490 за откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг за продажба на недвижим имот в с.Бероново     19.07.2016г.
ЗАПОВЕД №468/13.07.2016г. за провеждане на публичен търг за продажба на лек автомобил Опел Вектра     13.07.2016г.
ЗАПОВЕД № 461 за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем , за срок до десет години на имот-частна обшинска собственост     12.07.2016г.
ПРОТОКОЛ - №2     24.06.2016г.
ЗАПОВЕД №406/22.06.2016 год.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     22.06.2016г.
ЗАПОВЕД № 405/22.06.2016 год.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     22.06.2016г.
ЗАПОВЕД № 404/22.06.2016год.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     22.06.2016г.
ЗАПОВЕД №384/15.06.2016год.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     15.06.2016г.
ЗАПОВЕД №407/22.06.2016г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     22.06.2016г.
ЗАПОВЕД № 389/ 15.06.2016г.за продажба на имот в с. Бероново     15.06.2016г.
Заповед №317 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     05.05.2016г.
Заповед №311 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     28.04.2016г.
Заповед №308 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе     28.04.2016г.
Заповед №280 за насрочване повторен публичен търг с явно наддаване за избор на оператор     22.04.2016г.
Заповед №278 за насрочване на публичен търг за отдаване под наем     22.04.2016г.
Заповед №270 за насрочване на публичен търг за отдаване под наем     19.04.2016г.
Заповед №231 за насрочване на публичен търг за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост     30.03.2016г.
Заповед №232 за насрочване на публичен търг за отдаване под наем     30.03.2016г.
Заповед №207 за насрочване на публичен търг за отдаване под наем     21.03.2016г.