Бюджет и финанси

Одит на Сметна палата на ГФО към 31.12.2019 г. на Община Сунгурларе

Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчет за приходите и разходите
Баланс
Бележки
Становище
Одитен доклад

Одит на Сметна палата на ГФО към 31.12.2018 г. на Община Сунгурларе

Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчет за приходите и разходите
Баланс
Бележки
Становище
Одитен доклад

Одит на Сметна  палата на Годишен финансов отчет към 31.12.2017г.

Становище
Одитен доклад
Баланс
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчет за приходи и разходи
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Пояснения

Одит на Сметна  палата на Годишен финансов отчет към 31.12.2016г.

Становище за заверка на ГФО от Сметна палата
Одитен доклад
Баланс
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчет за приходи и разходи
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Пояснения

Одит на Сметна  палата на Годишен финансов отчет към 31.12.2015г.

Становище за заверка на ГФО от Сметна палата
Одитен доклад
Баланс
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчет за приходи и разходи

Одит на Сметна  палата на Годишен финансов отчет към 31.12.2014г.

Становище за заверка на ГФО от Сметна палата
Одитен доклад
Баланс
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Пояснения

Одитно становище на годишния финансов отчет на Община Сунгурларе за 2013г.