Устройствен правилник на общинска администрация община Сунгурларе

УТВЪРДИЛ: ИНЖ.ВАСИЛ  ПАНДЕЛИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ