Администрация

„СЛУЖИТЕЛ  ПО СИГУРНОСТТА  НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОМП“ – КРАСИМИР  ДОБРЕВ  ДОБРЕВ
ОБРАЗОВАНИЕ  ВИСШЕ МАГИСТЪР  -
Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация в  организационната  единица. Следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) . Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация. Разработва план за охрана на организационната единица и необходимите технически средства.Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация.Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което незабавно информира ДКСИ.