Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Съединение 10.02.2021г.
Обявяване на конкурс за длъжност "Старши юристконсулт" в дирекция "Обща администрация" 09.02.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Водовземане с мобилен помпен агрегат от повърхностни води 27.01.2021г.
Обявление за изменение на ПУП на с. Завет, община Сунгурларе 20.01.2021г.
Набират се документи за новата социална услуга „Асистентска подкрепа” 15.01.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 23.12.2020г.
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 22.12.2020г.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 15.12.2020г.
Изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 07.12.2020г.
Инициатива на "ВиК" ЕАД гр. Бургас за изменение на Разрешително № 2151 0201/18.04.2011г. 01.12.2020г.
Обявление за изменение на ПУП-ПР на с. Завет, община Сунгурларе 09.11.2020г.
Обявление за одобрен ПУП за обект „Трасе на главен тръбопровод за капково напояване на лозя, между язовирите находящи се в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, обл. Бургас” 09.11.2020г.
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2020/2021г. 22.10.2020г.
Изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 29.09.2020г.
Покана за обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сунгурларе за 2019 година 23.09.2020г.
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Подвис, община Сунгурларе 21.09.2020г.
Обявяване на конкурс за длъжността вътрешен одитор в Община Сунгурларе 15.09.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. Дъбовица 15.09.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Изграждане на битова канализационна мрежа в югозападната част на гр. Сунгурларе 03.09.2020г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост 02.09.2020г.