Обяви

Община Сунгурларе съобщава, че със Заповеди № 721/ 28.10.2016 г. и № 752/16.11.2016 г .на Кмета на Общината е насрочено изземване на недвижим имот , УПИ І квартал 27 по ПУП на с. Чубра , общ. Сунгурларе , обл.Бургас , общинска собственост , съгласно АЧОС № 3661/ 12.05.2016 г. от лицата , Иван Ганчев Иванов и Иван Сашев Иванов , двамата от с. Чубра , общ. Сунгурларе , обл. Бургас, което се извърши на 09.12.2016 г. от 11.00 часа.

 

ВУ

/ Кмет на Общината:/ инж. Васил Панделиев/