Обяви

Община Сунгурларе съобщава на засегнатото население

съобщава, че е постъпило обявление за инвестиционно намерение от Земеделски производител Тончо Николов Драгнев от гр.Сунгурларе ул.Васил Левски 4,тел.0888941483.
Във връзка с кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони-под мярка 4.1.,за „Създаване на лозово насаждение с десертни сортове и изграждане на хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на 37.000 дка в поземлени имоти № 034004,
034006, 034007, 034027, 034028 и 034029,землище с.Славянци, общ.Сунгурларе

На разположение в сградата на Община Сунгурларе е Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение 2 към съответното инвестиционно намерение.

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ