Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

   Община Сунгурларе съобщава, че в «Държавен вестник» бр. 43 от 31.05.2019г. е обнародвано Решение №437 от 3 май 2019г. на Общински съвет Сунгурларе, с което същият е одобрил проекта за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 31, 32 и улица с о.т. (осови точки) 72-75 ПУП с. Славянци, община Сунгурларе, обл. Бургас, като отпада улица с о.т.72-75, двата квартала се обединяват в един под номер 31 и се анулира (отпада) квартал 32, както и се преномерира част от УПИ в новообразувания квартал 31.


   Проектът се намира в сградата на общинска администрация, дейност „УТ” ет. 2 стая 3. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” (до 30.06.2019г. включително) чрез Община Сунгурларе пред Административен съд – Бургас.