Обяви

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 6

от 02.04.2019г.

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на тери-торията) Община Сунгурларе, обл.Бургас обявява, че Общински съвет Сунгурларе е издал Решение №417/07.03.2019г. с което е разрешил:  

Нуман Махмуд Гюлер да възложи изработване на ПУП - ПП (проект за подробен устройствен план – парцеларен план) за ПИ №150005, местност „Къмпинг Хан Крум” в землището на с.Камчия, община Сунгурларе, обл.Бургас с цел изграждане на пътна връзка към път ІІ-73 „Шумен – Карнобат” при км 51+260 - ляво.

 

За справки и информация GSM 0878682081 - Д. Маринчева гл. спе-циалист „УТ” (устройство на територията).