Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

“Обновяване на лесопарк „Ичмята“, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ№773004, землище гр.Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

Дата:28.03.2019г.