Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

„Бензиностанция, газстанция, автомивка, канал за смяна на масла, маркет и мотел със заведение за хранене в поземлени имоти №000216 и №000217, землище на с. Лозарево, общ.Сунгурларе“

 

с инвеститор : „ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ“ ЕООД

 

Местоположение на инвестиционното предложение : поземлени имоти №000216 и №000217, землище на с. Лозарево, общ.Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 Дата:25.03.2019г.