Обяви

 

 

ПОКАНА

 

   Уважаеми жители на община Сунгурларе,

   Продължава изпълнението на Договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01 проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05M9OP-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


   Проектът се изпълнява в партньорство от сдружение „Равновесие” и община Сунгурларе и е насочен към повишаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики на местно ниво, като акцента е поставен на социалната сфера.
Целите и дейностите на проекта са планирани, така че да отговорят в максималната степен на нуждите на идентифицираните целеви групи:

  • Общинска администрация на Община Сунгурларе, кметове на кметства и кметски наместници на населените места на територията на община - Сунгурларе;
  • Общественост, включително членове на Консултативен съвет по социални въпроси при община Сунгурларе;
  • Граждани на община Сунгурларе, явяващи се потребители на социални услуги и техните близки;
  • Представители на неправителствени организации, бизнеса и социално-икономическите партньори, осъществяващи дейност на територията на община Сунгурларе, включително членове на екипа на кандидата – Сдружение „Равновесие“.


   С цел обхващане на възможно най-широк кръг граждани, дали своето мнение в проучването на настоящата ситуация и иницииране на идеи за повишаване на гражданската активност в процеса на формиране и контрол на изпълнението на социални политики на местно ниво, екипът на проекта разработи два инструмента: он-лайн проучване и анкета, която ще се проведе в домовете на потребителите или на място в социалните услуги, предоставяни на гражданите на община Сунгурларе.

   Приканваме Ви да се включите в проучванията предвид важността на социалните политики за всички нас днес и в бъдеще.

   Он-лайн проучването е активно на електронен адрес: https://s.chkmkt.com/?e=152962&h=449F2CEC58DC52E&l=bg Анкетата е активна от 21 март до 3 април. Попълването й отнема от 6 до 10 минути в зависимост от позицията на анкетираното лице.

   Шестима анкетьори ще посетят избрани на случаен принцип потребители на социални услуги и техните близки, както и членове на екипите, предоставящи такива – медицински лица, лични асистенти, домашни помощници, санитари и други. Очакваме от вас да бъдете така любезни и да отделите от времето си 15 минути като отговорите на въпросите, които анкетьорите ще отправят към вас.

   Моля, бъдете активни граждани!

   Община Сунгурларе Ви благодари за съдействието!

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд