Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на ферма за отглеждане на морска скарида, саликорния и лаврак в интегрирана мулти трофична производствена система в УПИ VII, кв.17, с. Есен, общ. Сунгурларе“

 

с инвеститор : „Аква- Ферма“ ООД

 

Местоположение на инвестиционното предложение УПИ VII, кв.14, с. Есен, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

 ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:18.03.2019г.