Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

„Изграждане и модернизация на съоръжения на ПСОВ „Петковец“, намиращ се в имот №000332, в землището на с. Лозарево““

 

с инвеститор : „Винекс Славянци“АД

 

Местоположение на инвестиционното предложение: имот №000332, землище с.Лозарево, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

 ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:05.03.2019г.