Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

„Повърхностно гравитачно напояване от язовир „Черница“, на лозови насаждения от 560 дка, землище с.Черница, общ.Сунгурларе“

 

с инвеститор : „Винекс Славянци“АД

Местоположение на инвестиционното предложение: землище Черница, общ. Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

Дата:05.03.2019г.