Обяви

Във връзка с изпълнение отговорностите на кмета на общината залегнали в закона за местното самоуправление и местната администрация , нормалното обслужване на живущите в малките населени места, община Сунгурларе търси да назначи кметски наместници за селата Велислав и Садово.

Желаещите могат да подават заявление ,комплектовано с автобиография и копие от диплом за завършено средно образование до 17.00часа на 14.10.2016г. включително.
Заявления и др.документи се подават при техн.сътрудник канцелария на кмета.

В тридневен срок от изтичане срока за подаване на заявления ,комисия назначена със заповед на кмета ще разгледа подадените документи и проведе събеседване с кандидатите и изготви предложение на основание чл.44 ал.1 т.3 и чл.46а от ЗМСМА. До кмета на общината за назначаване.