Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Закупуване на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер, предназначени за: преработка на грозде; контрол на ферментацията;  обработката на вино и гроздова мъст; контрол на температурата; преместване на виното в избените помещения; бутилиране, етикетиране, опаковане; съхранение, смесване, грижа и стареене на виното; резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино- стационарни и подвижни; избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното- стелажи, контейнери, хумидизатори; модулна система за позициониране на бъчви.“

 

с инвеститор : „АГРОВИН“ООД, гр. Сунгурларе

 

Местоположение на инвестиционното предложение: Шато Сунгурларе, попадащо в УПИ I - 00269, местност „Кайка дере“, землище Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

 ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 Дата:21.01.2019г.